Obec Únehle
ObecÚnehle

Směrnice č. 1/2006 OÚ Únehle o investičním majetku, drobném investičním majetku a zásobách pro rok 2006 a další

Obecní úřad Únehle

349 01,  Únehle 6

 

Směrnice č. 1/2006 OÚ Únehle o investičním majetku, drobném investičním majetku a zásobách pro rok 2006 a další

 

 

Tato směrnice vymezuje základní zásády pro provádění inventarizací v naší obci

 

Inventarizaci provádí naše obec dle § 29 k okamžiku, ke kterému sestavuje účetní závěrku.

 

Ze zákona 563/91 Sb. vyplývá pro obec povinnost ve vztahu k inventarizaci:

- prokázat fyzický stav majetku a závazků a porovnat jej se stavem účetním.

 

Inventarizace je prováděna v těchto krocích:

a) zjišťuje se skutečný stav kontrolované položky a to fyzickou nebo dokladovou inventurou

b) porovnává se zjištěný stav se stavem účetním a vyčíslí se rozdíly

c) zjišťují se příčiny a zúčtovávají se rozdíly na období, které bylo předmětem inventarizace

 

Dokladem o provedené inventarizaci je uvedený stav k danému datu v jednotlivých inventarizačních knihách a závěrečný zápis o provedené inventarizaci podepsaný starostou obce a členy inventarizační komise.

Mimořádná inventarizace by se prováděla v případě vloupání nebo požáru.

Kontrolu inventarizace majetku a jejích výsledků provádí starosta obce.

 

Majetek se dělí:

 

     - nehmotný majetek

     - dlouhodobý hmotný majetek

     - dlouhodobý drobný hmotný majetek

     - dlouhodobý finanční majetek

 

nehmotný majetek

zahrnuje pořízení programového vybavení, studií, záměrů, výzkumné a obdobné činnosti s pořizovací cenou vyšší než 5.000,--Kč

 

hmotný dlouhodobý investiční majetek

tvoří samostatné movité věci, případně jejich soubory, se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena nad 40.000,--Kč

 

drobný dlouhodobý hmotný investiční majetek

tvoří movité věci, případně jejich soubory, se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky vyšší než 5.000,--Kč

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobý investiční majetek dělíme na účty

 

021-10 budovy, haly

021-20 stavby ostatní

 

- nedokončený dlouhodobý majetek:

provádí se dokladové inventury na podkladě rozpisu všech faktur, jejich součet se porovná se stavem účtů skupiny 04

 

022 - samostatné movité věci, které dělíme na: 10 - přístroje

                                                                             20 - energetická zařízení

                                                                             30 - pracovní stroje

                                                                             40 - dopr. prostředky

                                                                             50 - inventář

 

028 - drobný dlouhodobý majetek, který dělíme dle umístění na: 11 - obecní úřad

                                                                                                       12 - prodejna

                                                                                                       13 - pohostinství

                                                                                                       14 - požární zbrojnice

                                                                                                       15 - byt 1. podlaží OÚ

 

031 - pozemky

 

041 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

 

042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku

          zde jsou vedeny i průzkumné a projektové práce, odvody za trvalé odněti zem. půdy,       náklady na územní rozhodnutí, stavební povolení a to bez ohledu na pořizovací cenu, neboť jde o výdaj související s pořízením investičního majetku, který je samostatně uváděn. Po dokončení stavby se tyto náklady přiřadí k celkovým nákladům na pořízení dlouhodobého hmotného majetku po uvedení do užívání.

Podrobný popis náplně položek viz účt. osnova čl VII. odst. (1) a (2).

 

finančním majetkem se rozumějí

dlouhodobé cenné papíry a vklady, obligace a jiné dluhopisy, vkladové listy se splatností delší než 1 rok. (účet 063 a 069)

           

zásoby

zásoby tvoří hlavně materiál, který dále dělíme na materiál na sklad a materiál do spotřeby.  Na OÚ je materiál veden v knize materiálových zásob. Po nákupu se materiál při použití účtuje přímo do spotřeby a materiál s delší použitelností se vede v téže knize evidenčně.

Materiál na sklad se vede v poř. ceně do doby spotřeby.

 

Na konci roku se účetní stavy kontrolují s provedenou fyzickou kontrolou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventury

 

Fyzické inventury se provádějí k datu 31.12. běžného roku. Při přípravě fyzických inventur se provádí kontrola majetku a navrhuje se případné vyřazení poškozeného nebo prošlého majetku z důvodů poškození, opotřebení apod.

 

       Fyzickou inventuru provádějí členové inventarizační komise:

- obecního úřadu

 

 

Inventurní seznamy jednotlivých složek dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého drobného hmotného majetku a zásob předkládají členové inv. komise do kanceláře OÚ ke konečnému zpracování za Obecní úřad Únehle jako celek.

 

Inventury finančního majetku jsou vedeny na účtech a kromě toho v knize majetku

a) pokladny - v průběhu roku je prováděna inventarizace pokladny a zápisy o jejím provedení se vedou přímo v pokladní knize.

b) bankovní účty - je prováděna dokladová inventarizace a to průběžně kontrolou zůstatků všech bankovnívch účtů s příslušnými výpisy.

 

Inventarizace pohledávek se provádí k datu účetní závěrky, sesouhlasí se konečné zůstatky účtů pohledávek odběratelů, prov. záloh, pohledávek z rozpočt. příjmů a jiné.

 

Inventarizace závazků a úvěrů - rovněž jak výše uvedeno, sesouhlasí se konečné zůstatky účtů závazků s fakturami dodavatelů, půjček a jiných závazků.

 

Převodový můstek

       slouží k převodům majetku jednoduchého a podvojného účetnictví z aktuálního roku na další kalendářní rok.

 

Závěrem

Hlavní inv. komise - určuje konkrétní termíny pro provedení inventarizace

                             - vyhotovuje závěrečnou invent. zprávu, kontroluje kompletnost soupisů

                             - starosta bere na vědomí sesouhlasení fyz. a inv. stavu a rozhoduje o                             úhradách případných mank v termínu tak, aby bylo možné zaúčtování                        do účetního období, kterého se inventarizace týkaly.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

V Únehlï dne 10. 12. 2006

 

 

Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, úterý 29. 11. 2022
slabý déšť 4 °C 2 °C
středa 30. 11. slabý déšť 5/4 °C
čtvrtek 1. 12. slabý déšť 5/3 °C
pátek 2. 12. polojasno 3/0 °C