Obec Únehle
ObecÚnehle

Organizační řád obce Únehle

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  OBCE ÚNEHLE

 

Směrnice č. 1

 

 

 

 

Katastrální území obce: Únehle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směrnici zpracovala: Markéta Kaprhálová – účetní obce

 

 

 

 

Směrnici schválil:  Jiří Bárta – starosta obce

 

 

 

 

Projednáno a schváleno v OZ dne 07.08.2011

 

 

 

 

 

OBSAH ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU OBCE ÚNEHLE

Úvod           Úvodní ustanovení

                    Legislativní rámec

                    Poslání a účel organizačního řádu

 

Hlava I       Základní vztahy v obci

                    Samostatná působnost obce

                    Majetek obce

                    Hospodaření a majetek obce

                    Přenesená působnost obce

 

Hlava II      Zastupitelstvo obce                         

                    Zastupitelstvo

                    Zastupitelé

                    Vztah zastupitelstva obce k dalším složkám obce

                    Pravomoci a hlavní činnost zastupitelstva obce

                    Další činnost zastupitelstva

 

Hlava III    Starosta a místostarosta

                    Základní předpoklady

                    Odpovědnost za výkon funkce

                    Pravomoci a působnosti

 

Hlava IV    Výbory a komise

                    Výbory

                    Komise

 

Hlava V     Obecní úřad

                   Složení obecního úřadu

                   Působnost obecního úřadu

                   Písemnosti vyhotovené orgánem obce

                   Hospodaření obce

 

Hlava VI   Povinnosti a další náplň práce obecního úřadu

                   Zásadní povinnosti, odpovědnost, vztahy a náplň práce obecního úřadu

                   Podrobnější náplň práce obecního úřadu - samostatná působnost

 

Hlava VII  Povinnosti pracovníků a pracovní vztahy na obecním úřadě

                   Povinnosti a náplně práce pracovníků obecního úřadu

                   Pracovní vztahy na obecním úřadě

                   Předávání funkcí

                   Povinnosti kontroly

 

Hlava VIII Organizační schéma obecního úřadu

                   Zásady rozdělení práv, povinnosti a pracovní náplně na obecním úřadě

                  

 

Hlava IX   Závěrečná ustanovení  

                   Součásti a povinnosti organizačního řádu

                   Schvalovací ustanovení

 

Úvod

Úvodní ustanovení

 

     Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

 

Legislativní rámec

Čl. 1

Tento organizační řád je vytvořen na základě:

·            Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) v platném znění

·            Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 320/2001 Sb.(o finanční kontrole a č. 450/2001 Sb. (změny některých zákonů týkajících se veřejné správy)

 

Poslání a účel organizačního řádu

Čl. 2

Organizační řád :

Organizační řád je základní normou obecního úřadu

Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance

Obsahuje vnitřní organizaci obecního úřadu, jeho organizační členění, působnost jednotlivých organizačních stupňů, vzájemné vztahy a zásady řízení obecního úřadu.

Definuje dělbu práce mezi složkami obce, obecního úřadu a jejich jednotlivými pracovníky.

 

Hlava I

Základní vztahy v obci

Čl. 3

     Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. Dalšími orgány jsou starosta, obecní úřad,výbory  a zvláštní orgány obce(komise). Obec spravuje své záležitosti(v samostatné působnosti), které jsou v zájmu obce a jejích občanů. Pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů zejména potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

 

Majetek obce

 

     Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování

a rozvoj svého majetku a vést jeho evidenci. Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím a neoprávněnými zásahy. Obec nesmí ručit za závazky ani fyzických ani právnických osob.

 

 

 

 

Hospodaření a rozpočet obce

 

Čl. 5

    

     Pravidla hospodaření s finančními prostředky obce stanovuje tvorbu, postavení, obsah

a funkce rozpočtu upravuje zákon č. 250/2000Sb. (ve znění po změnách a doplnění provedených zákonem č. 320/2001Sb. a č. 450/2001 Sb.). Finanční hospodaření obce se řídí jejich rozpočtem, který je finančním plánem na příslušný rozpočtový rok, který je shodný

s kalendářním. Kladný zůstatek finančních prostředků minulých let z rozpočtového opatření se převádí do dalšího roku.

Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace. Obec má ve svém rozpočtu obsaženy veškeré příjmy a výdaje svých organizačních složek.

 

Příjmy rozpočtu obce tvoří:

·            z vlastního majetku

·            z vlastní správní činnosti včetně příjmů z pověření výkonu státní správy

·            z místních poplatků

·            z výnosů daní nebo podílu na těchto výnosech

·            z dotací státního rozpočtu, ze státních fondů, z dotací z rozpočtu kraje

·            z přijatých darů a příspěvků

 

Výdaji rozpočtu jsou výdaje:  

·            ze zákonných závazků

·            na vlastní činnost

·            spojené s výkonem státní správy

·            vyplývajících ze závazků z uzavřených smluvních vztahů

·            ze závazků přijatých v rámci spolupráce s jinými obcemi

·            na podporu veřejně prospěšné činnosti

·            na dary a příspěvky na sociální nebo humanitární účely

Obec zpracovává rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled, návrh rozpočtu musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu obce  na vývěsní tabuli OÚ.

Rozpočet se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby. Vyjadřuje závazné ukazatele, jimiž se musí řídit výkonné orgány obce. Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu se provádí neprodleně jeho rozpis. Obec uskutečňuje své hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provádí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření po celý rozpočtový rok podle směrnice o Finanční kontrole obce.

 

Změny rozpočtu po jeho schválení mohou být provedeny pouze z důvodů:

·            organizačních změn

·            změn právních předpisů

·            objektivních věcných změn

 

Změny rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením, kterým je:

·            přesun beze změny celkového objemu finančních prostředků

·            použití nových rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů

 

Závěrečný účet

 

     Po skončení kalendářního roku se údaje o hospodaření obce zpracovávají do závěrečného účtu, kde jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů . Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a  rozpočtu kraje.

Obec požádá o přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok do 30. června účetního roku Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu. 

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku.

     Návrh závěrečného účtu obec zveřejňuje na vývěsní tabuli nejméně 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce.

 

Časové použití rozpočtu 

     Do plnění rozpočtu se zahrnují jen takové příjmy, výdaje a finanční operace, které byly uskutečněny (přijaty a vydány) v kalendářním roce. Rozhodující je datum připsání nebo odeslání prostředků na bankovních účtech.

 

Účelovost rozpočtových prostředků

     Účelovost rozpočtových prostředků se určuje individuálně. Obec respektuje účel použití rozpočtových prostředků, který vyplývá z účelu přijatých dotací ze státního rozpočtu.  

 

Návratnost nepoužitých rozpočtových prostředků

     Rozpočtové prostředky obce nevyužité do konce roku nepropadají, ale převádějí se do dalšího roku, účelovost se při tom zachová.Výjimko jsou nevyužité účelově a časově vymezené dotace, které poskytovatel požaduje po skončení roku vyúčtovat a nespotřebované peněžní prostředky vrátit.

 

Porušení rozpočtové kázně

     Porušením rozpočtové kázně v rozpočtu obce je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených obci.

 

Přenesená působnost obce

 

Čl. 6

 

     Přenesenou působnost stanovenou zvláštními zákony obec nevykonává, má uzavřenou veřejně právní smlouvu na výkon přenesené působnosti s Městem Stříbro v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a dodatků.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlava II     

 

Zastupitelstvo obce

 

Zastupitelstvo

Čl. 7

 

     Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce.

Počet  členů zastupitelstva pro obec Únehle s počtem do 500 obyvatel podle  § 68

je sedm členů ( neuvolněných) za výkon funkce je jim poskytnuta odměna:

 

             Bárta Jiří                  starosta                                              12570,- Kč

             Uzel Karel                 místostarosta                                     2875,- Kč

            Pavel Flíček             předseda fin. výboru                              800,- Kč

             Švejdarová Zdeňka  člen - SPOS                                             0,- Kč

             Bílý Rudolf               člen – veřejná zeleň                                 500,- Kč

             Jiří Mikša            předseda kontrolního výboru                       800,- Kč

            Miroslav Fujan           člen -                                                     500, - Kč

 

 

     Odměny se vyplácí z rozpočtových prostředků obce. Splatnost  a výplata odměny členům zastupitelstva obce , jakož i srážky z odměny se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry dle zák. č. 122/2002 Sb. (odměny a příplatky), výplatní den je 20. v následujícím měsíci.

 

 

 

Zastupitelé

 

Čl.  8

 

     Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí. Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením a končí nejpozději dnem dalších voleb.

Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo:

·            předkládat zastupitelstvu , výborům a komisím návrhy na projednání

·            vznášet dotazy, připomínky a podněty na předsedy výborů, komisí a statutární orgán

·            požadovat od zaměstnanců OÚ informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztah zastupitelstva obce k dalším složkám obce

 

Čl. 9

Zastupitelstvo obce:

·            volí z řad členů zastupitelstva starostu, místostarostu a odvolává je z funkce

·            zřizuje a ruší výbory, volí jejich předsedy a další členy a odvolává je z funkce

·            stanovuje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva

·            stanovuje zásady pro poskytování cestovních náhrad čl. zastupitelstva

·            rozhoduje o peněžních plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce za výkon členů výborů a komisí

·            stanovuje výši osobních a věcných výdajů na činnost OÚ

 

Pravomoci a hlavní činnost zastupitelstva obce

 

Čl. 10

Zastupitelstvo obce zejména:

·            rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce

·            schvaluje program rozvoje obce, územní plán obce

        schvaluje  rozpočet a závěrečný účet obce

·            vydává obecně závazné vyhlášky obce

·            rozhoduje o vyhlášení místního referenda

·            vydává nařízení obce

·            rozhoduje o majetkoprávních úkonech

·            určuje organizaci OÚ

·            schvaluje organizační řád obce

·            stanovuje celkový počet zaměstnanců obecního úřadu 

 

 

Hlava III

 

Starosta a místostarosta obce

 

Základní předpoklady

 

 

Čl . 11

 

     Starosta a místostarosta musí být občany České republiky, tyto volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů a oba jsou členy zastupitelstva. 

Starostu zastupuje místostarosta Karel Uzel, kterého určilo zastupitelstvo. Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi dle zákona 128/2000Sb.

 

     Starosta rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu zastupitelstvem. Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele .

 

Odpovědnost za výkon své funkce

 

Čl. 12

 

     Za výkon své funkce odpovídá starosta a místostarosta zastupitelstvu. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva může starosta nebo místostarosta provést jen po jejich předchozím schválení.

Místostarosta je za svou činnost odpovědný mimo zastupitelstva současně i starostovi.

 

Pravomoci a působnost

 

Čl. 13

 

Starosta:

·            zastupuje obec Únehle navenek

·            podepisuje s místostarostou právní předpisy obce

·            svolává a řídí zasedání zastupitelstva a podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jejich zasedání

·            zajišťuje hospodaření obce podle rozpisu rozpočtu na kalendářní rok

·            odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok nejdéle do 30. června kalendářního roku

·            odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce v souladu s ustanovením zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

·            řídí dlouhodobý rozvoj obce

·            řídí činnost při plnění úkolů obrany a ochrany obyvatel v době mimořádné situace

·            zabezpečuje výkon přenesené působnosti obce

·            plní funkci rady v obci, kde není zřízena rada

·            stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

·            schvaluje organizační řád obecního úřadu

·            plní úkoly zaměstnavatele , uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce

a stanovuje jim plat dle zvláštních předpisů

·            zajišťuje bezpečnost práce na úsecích OÚ Únehle

·            zřizuje pomocné orgány  (inventární a kulturní komisi, komisi - nelesní zeleň)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlava IV

 

Výbory a komise

 

Výbory

 

Čl. 14

 

     Zastupitelstvo zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva, svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce a za svou činnost mu také odpovídají.

 

Čl. 15

 

     V obci Únehle zastupitelstvo zřídilo finanční a  kontrolní výbor.

 

 

 

Čl. 16

 

Finanční výbor:

 

1. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce

·            Podílí se na přípravě návrhu rozpočtu na příští rok po provedení kontroly příkazcem, správcem rozpočtu a hlavní účetní, předkládá svoje stanovisko zastupitelstvu obce .

        ( Je nutné, aby byli členové FV seznámeni se zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových

        pravidlech územních rozpočtů.)

·            Projednává zprávu o plnění rozpočtu v průběhu a na konci roku

·            Projednává rozpočtová opatření

·            Projednává závěrečný účet obce  a vyjadřuje se ke zprávě z přezkoumání hospodaření prováděné Krajským úřadem.

2.  Hodnotí způsob využívání věcí a majetku obce, navrhuje prodej nebo pronájem tohoto

     majetku.

3.  Podle zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví, § 33 odst. 8 kontroluje zajištění ochrany

     účetních záznamů a jejich obsahu před zneužitím, poškozením, zničením, neoprávněnou

     změnou či přístupem k nim, ztrátou nebo zničením. Dbá, aby k účetním dokladům neměla

     přístup žádná nepovolaná osoba, která nemá k provádění kontroly příslušnou kvalifikaci

     v oblasti hospodaření obce a příslušné oprávnění k provedení kontroly.

4.  Z každého jednání pořizuje zápis

5.  Plní další úkoly, kterými je pověřilo zastupitelstvo obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 17

 

Kontrolní výbor:

 

1.  Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva.

 

2.  Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku

     samostatné působnosti.

 

3.  Vyjadřuje se k vydaným vnitřním směrnicím, provádí kontrolu např. podpisových vzorů

     a jejich aktualizace, dodržování postupů ve směrnicích např. o oběhu dokladů, o finanční

     kontrole aj. Spolupracuje při tvorbě nových vnitřních směrnic.

 

4.  Kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných obcí, především zda  byla

     seznámena s vyhláškami veřejnost na obecní desce, jak se vede jejich evidence na úřadě

     a jak je prováděna kontrola jejich dodržování.

 

5.  Vyjadřuje se k peticím, stížnostem a připomínkám od občanů.

 

6.  Z každého jednání pořizuje zápis

 

7.  Plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce a jsou podchycena

     v usnesení z jednání OZ

 

Čl. 18

 

     O provedené kontrole výbor vždy  pořídí zápis ( předmět kontroly, zjištěné nedostatky, návrh na opatření k odstranění nedostatků). Zápis podepisuje člen výboru, který kontrolu  prováděl a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu. Výbor připojí k zápisu vyjádření zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala.

Kontroly probíhají na základě písemného pověření starosty a plánu kontrol, kontrola musí být předem a včas oznámena kontrolované osobě.

 

Čl. 19

 

Komise

 

     V obci Únehle není zřízen SPOZ  

·            Kulturní, sportovní a společenské akce pořádá obecní úřad ve spolupráci s občany obce (MDD, Vítání občánků, Mikulášská nadílka, Turnaj ve stolním tenise, Rybářské závody, Turnaj v nohejbale)

 

·            Inventární komisi  jmenuje každoročně starosta, tato je zřízena na provedení inventarizace v daném roce.

 

 

 

 

 

Hlava V

Obecní úřad

 

Složení obecního úřadu

 

Čl. 20

   

V čele OÚ je starosta.

Obecní úřad Únehle tvoří : starosta, místostarosta,zastupitelé, účetní             

 

 

Působnost obecního úřadu

 

Čl. 21

 

Obecní úřad

V oblasti samostatné působnosti:

·            plní úkoly , které mu uložilo zastupitelstvo obce

·            pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti

·            vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obci

·            rozhoduje o poskytování informací žadateli

 

 

Písemnosti vyhotovené orgánem obce

 

Čl. 22

 

     Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce 

v samostatné působnosti se v záhlaví označují uvedením slova „ Obec Únehle“

 

     Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce

v přenesené působnosti (s výjimkou nařízení obce ) se v záhlaví označují „Obecní úřad Únehle“

 

 

 

Hospodaření obce

 

Čl. 23

 

     Financování obce se řídí finančním plánem, kterým je rozpočet.

pravidla hospodaření s finančními prostředky obcí stanovuje Zákon. č.250/2000 Sb. ve znění změn a doplnění provedených zákonem č. 320/2001 Sb. a 450/2004 Sb.

Tento zákon upravuje tvorbu, postavení , obsah a funkci rozpočtů obcí. povinnosti obecního úřadu vyplývající z tohoto zákona jsou popsány v samotném, dříve uvedeném článku (čl. 5)

tohoto organizačního řádu.

 

Hlava V

 

Povinnosti a náplň práce obecního úřadu

 

Podrobnější náplň práce OÚ - samostatná působnost

 

Čl. 24

 

Obecní úřad vykonává tyto další činnosti:

 

Na úseku vnitřním:

·            zajišťuje vybavení OÚ

·            zabezpečuje chod OÚ po provozní stránce

·            řídí provozní záležitosti

 

Na úseku sekretariátu:

·            zabezpečuje korespondenci vznikající na OÚ

·            přijímá a třídí korespondenci přicházející na OÚ

·            zabývá se dodržováním termínů k vyjádření a splatnosti faktur

·            vede evidenci (v souladu se spisovým řádem obce)

        - usnesení zastupitelstva obce

        - vydaných Obecně závazných vyhlášek obce

        - vydaných nařízení obce

        -smluv a dalších potřebných záležitostí

 

Na úseku majetkovém:

·            pořízení majetku

·            smlouvy o převodu vlastnictví (včetně zajištění registrace nemovitostí na Katastrálním úřadě)

·            zaúčtování a  zaevidování majetku

·            inventarizaci majetku

·            údržbu, opravu a technické zhodnocení

·            vyřazení majetku

 

 

Na úseku bytového hospodářství:

·            pečuje o řádný stav, údržbu a opravu  domů a bytů

·            vede evidenci a zodpovídá za  hospodaření s byty

·            zajišťuje smlouvu na užívání bytu

·            zajišťuje smlouvy na užívání nebytových prostor

 

 

 

 

 

 

Na úseku rozvoje obce:

·            připravuje a zpracovává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu obce

·            vypracovává výhled (investičních) rozvoje obce

·            hospodaří s prostředky obce určenými na (investiční) rozvoj obce

·            zajišťuje investiční výstavbu prováděnou obcí

 

Na úseku finančním:

·            sestavuje návrh rozpočtu obce

·            odpovídá za úroveň informační základny

        (prvotní doklady, operativní evidenci, statistiku a účetnictví) obecního úřadu

·            zabezpečuje pravdivé sestavování výkazů včetně závěrečného účtu obce

·            zabezpečuje zaúčtování všech účetních případů

·            zabezpečuje zpracování dokladů příjmové i výdajové části

·            zabezpečuje vedení pokladny a zaúčtování pokladních dokladů

 

Na úseku objednávek:

·            uzavírá objednávky a vede jejich evidenci

 

Na úseku stavební činnosti:

·            zajišťuje územně plánovací dokumentaci

·            kontroluje dodržování ustanovení stavebního zákona a předpisů souvisejících

 

Na úseku životního prostředí:

·            zajišťuje v rozpočtu obce prostředky pro ochranu živ. prostředí a kontroluje jejich užití

 

Na úseku řídící činnosti obce:

·            kontroluje dodržování právních předpisů

·            pečuje o zvyšování kvalifikace pracovníků obce

·            zajišťuje řádné hospodaření se svěřenými finančními a věcnými prostředky

·            zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci

·            plní úkoly obrany a ochrany obyvatel a zabezpečuje činnost v době mimořádných situací

 

 

Podrobnější náplň práce OÚ - přenesená působnost

 

Čl. 25

 

Obecní úřad Únehle vykonává tyto další činnosti:

Na úseku správním a matričním:

·            vedení evidence obyvatel

 

Na úseku správním a přestupkovém:

·            vede evidenci přestupků a tyto předává přestupkové komisi MÚ Stříbro

 

Na úseku státní správy:

·            státní správu na úseku odpadového hospodářství dle zák. č. 238/1991 Sb a zák. 311/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

 

Hlava VII

 

Povinnosti pracovníků a pracovní vztahy na obecním úřadě

 

Povinnosti pracovníků obecního úřadu

 

Čl. 26

 

Každý pracovník obecního úřadu je povinen zejména:

·            vykonávat se vší odpovědností úkoly podle náplně práce a pokynů nadřízených pracovníků

·            dodržovat pracovní dobu

·            sledovat vydávané zákony, směrnice, nařízení a pokyny správních orgánů ve své oblasti a řídit se jimi ve své práci

·            udržovat služební a hospodářské tajemství ve smyslu nařízení vlády ČR č. 148/1991 Sb., o ochraně hosp. a služebního tajemství

·            dodržovat ustanovení tohoto organizačního řádu a všech vnitřních směrnic

·            prokázat a doplňovat svou kvalifikaci podle zákona 312/2002. o úřednících USC

 

Pracovní vztahy na obecním úřadě

 

Čl. 27

 

     Pracovníci OÚ jsou povinni spolupracovat, vzájemně si poskytovat všechny informace

a neprodleně vydávat požadovaná stanoviska a posudky. Ke všem jednáním o hospodářských operacích, na které se týkají výdajů a příjmů veřejných prostředků a bude je nutno v jejich závěru zaúčtovat, je ve smyslu zákona o finanční kontrole starosta povinen (jako příkazce operace) přizvat od samého počátku , mimo jiných potřebných pracovníků i účetní (jako hlavní účetní a zároveň správce rozpočtu). Bez souhlasu příkazce, správce rozpočtu a hlavní účetní nelze žádnou operaci týkající se veřejných prostředků zahájit.

 

Předání funkce

 

Čl. 28

 

     O předání funkce musí být proveden písemný zápis podepsaný předávajícím, přejímajícím  

a současně příslušným vedoucím pracovníkem, který musí obsahovat zejména:

·            úplný seznam předávané dokumentace v potřebné struktuře a srozumitelnosti

·            stav a plnění rozpracovaných úkolů

v případě předávání funkcí spojených s „Dohodou o hmotné odpovědnosti“ musí být součástí písemného zápisu jako příloha „Inventární zápis“  o provedené inventarizaci.

 

 

 

 

 

Povinnosti kontroly

 

Čl. 29

 

    Podle zákona č. 320/2001 Sb., (zákon o finanční kontrole) a zákona 250/2000 Sb

o  rozpočtových pravidlech pro USC jsou obce povinny:

·            podrobit se veřejnosprávní finanční kontrole prováděné krajským úřadem Plzeň

        - přezkoumání hospodaření za uplynulý rok

·            vykonávat veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu a příjemců této podpory

·            vytvořit systém finanční kontroly

 

 

 

 

Čl. 30

 

     V rámci finanční kontroly podle zákona č. 320/2001. obec zabezpečuje:

·            řídící kontrolu v hospodaření obce

·            interní audit - provádí sám starosta

·            zpracovává a předává Krajskému úřadu v Plzni hlášení podle vyhlášky č. 64/2002 Sb.,

o provádění finančních kontrol nejdéle do 10. února následujícího roku.

 

 

 

 

Hlava VIII

 

Organizační schéma obecního úřadu

 

vazby přímé podřízenosti:

odpovědnostní vztahy:

vztah vedení a spolupráce:

 

 

 

                                                    Zastupitelstvo

 

 

Výbory             Komise                                   Starosta             Místostarosta

 

 

 

                                                              Účetní     

 

 

 

 

 

 

Zásady rozdělování práv, povinností a pracovní náplně na obecním úřadě

 

Čl. 31

 

   Obecní úřad má stanoveny úřední hodiny.

 

Organizační řád stanovuje:

 

 

 

Úřední hodiny na OÚ:

 

 

Středa      16:00 – 18:00

 

V neodkladných záležitostech kontaktují občané kteréhokoliv pracovníka obecního úřadu osobně, popř. telefonicky.

 

 

Na obecním úřadě v Úlehlích pracuje tento počet osob:

 

neuvolněný starosta                     Bárta Jiří

neuvolněný místostarosta            Uzel Karel

 

 

7 neuvolněných členů zastupitelstva za pravidelnou odměnu 

1 zaměstnanec OÚ v rámci pracovního poměru (účetní na 50% úvazek)

 

- pracovní náplně jsou uloženy v mzdové agendě

 

Pracovníci na dohody o provedení práce - dle potřeby v průběhu roku

 

 

IX Závěrečná ustanovení

 

Organizačním řádem jsou povinni se řídit:

 

Čl. 32

 

·            všichni pracovníci

·            zastupitelstvo obce v rámci jeho působnosti ve smyslu zákona o obcích

·            ostatní volené a poradní orgány (výbory, komise,  ve smyslu zákona o obcích

·            všichni zaměstnanci obce

 

Náplně práce jsou uloženy v agendě jednotlivých pracovníků.

 

 

Aktualizace k 1.1.2020

Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, úterý 29. 11. 2022
slabý déšť 4 °C 2 °C
středa 30. 11. slabý déšť 5/4 °C
čtvrtek 1. 12. slabý déšť 5/3 °C
pátek 2. 12. polojasno 3/0 °C