Obec Únehle
ObecÚnehle

Obecně závazná vyhláška obce Únehle č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC Únehle

Zastupitelstvo obce Únehle

Obecně závazná vyhláška obce Únehle č. 3/2019,

 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Únehle se na svém zasedání dne 1.12.2019 usnesením
č. 8/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Únehle touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad .

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[1]
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).[2]

Čl. 3  

Veřejná prostranství

 

            Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

                      p.č.:59/1

                      p.č.59/2

                      p.č.:12/2

                      p.č.:1738/1

                      p.č.:1739

                      p.č.:1743

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 30 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 30 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den obecního úřadu.
 2. V ohlášení poplatník uvede[3]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případné osvobození od poplatku.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.[5]
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Čl. 5

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 2 Kč,
  2. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje ..……...2   Kč,
  3. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje...............................2    Kč,
  4. za provádění výkopových prací ......................................................................1    Kč,
  5. za umístění stavebních zařízení .....................................................................1   Kč,
  6. za umístění reklamních zařízení .....................................................................1   Kč,
  7. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ...........................1 Kč,
  8. za umístění zařízení cirkusů ...........................................................................2    Kč,
  9. za umístění skládek ..................................................................................8    Kč,
  10. za vyhrazení trvalého parkovacího místa .......................................................5   Kč,
  11. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce .......................................1   Kč,
  12. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ....................................1   Kč,
  13. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce .....................................1   Kč,
  14. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl............................................................................2   Kč.

 

 1. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
  1. .........................................................................10       Kč/týden,
  2. .........................................................................30        Kč/měsíc,
  3. ........................................................................300     Kč/rok.

Čl. 6

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek ve stanovené výši je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději 15. den od zahájení užívání veřejného prostranství,
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu 30 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
 2. Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 15. dne od začátku užívání veřejného prostranství.
 3. Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 7

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[6].

 1. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
 2. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

 

Čl. 8

Navýšení poplatku

(1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[7]

(2)  Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[8]

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 13.7.2014.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

 

 

                        Podpis                                                                                 Podpis

            ...................................                                                    ..........................................

                  Jméno Příjmení                                                                 Jméno Příjmení

                  místostarosta                                                                            starosta

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 15.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne:

 

[1] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, úterý 29. 11. 2022
slabý déšť 4 °C 2 °C
středa 30. 11. slabý déšť 5/4 °C
čtvrtek 1. 12. slabý déšť 5/3 °C
pátek 2. 12. polojasno 3/0 °C