Obec Únehle
ObecÚnehle

Obecně závazná vyhláška obce Únehle č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

 

OBEC Únehle

Zastupitelstvo obce Únehle

 

OBEC Únehle

Zastupitelstvo obce Únehle

Obecně závazná vyhláška obce Únehle č. 1/2019

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo obce Únehle se na svém zasedání dne 1.12.2019 usnesením
č. 8/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Únehle touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad .

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).[1]
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[2]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení poplatník uvede[3]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů  ode dne, kdy nastala.[4]
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za jednoho psa      ..........................................................................................30 Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .........................................60 Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ................................................30 Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let               ……………………….............................................................60 Kč.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 .

Čl. 6

Osvobození

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[5].
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. Psi pořízené z útulku.
 3. Údaj rozhodný pro osvobození dle odstavce 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
 4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[6]
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[7]

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku[8]

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
  a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
  a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9

                                                  Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místním poplatku ze psů ze dne 14.7.2014.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

 

                        Podpis                                                                                  Podpis

            ...................................                                                       ..........................................

                  Jméno Příjmení                                                                   Jméno Příjmení

                  místostarosta                                                                              starosta

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 15.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Zastupitelstvo obce Únehle se na svém zasedání dne 15.12.2019 usnesením
č. … usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Únehle touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad .

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).[9]
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[10]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení poplatník uvede[11]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů  ode dne, kdy nastala.[12]
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za jednoho psa      ..........................................................................................30 Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .........................................60 Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ................................................30 Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let               ……………………….............................................................60 Kč.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 .

Čl. 6

Osvobození

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[13].
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. Psi pořízené z útulku.
 3. Údaj rozhodný pro osvobození dle odstavce 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
 4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[14]
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[15]

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku[16]

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
  a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
  a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9

                                                  Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místním poplatku ze psů ze dne 14.7.2014.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

 

                        Podpis                                                                                  Podpis

            ...................................                                                       ..........................................

                  Jméno Příjmení                                                                   Jméno Příjmení

                  místostarosta                                                                              starosta

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 15.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne:

 

[1] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[5] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8] § 12 zákona o místních poplatcích

[9] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[11] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[12] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[13] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[14] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[15] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[16] § 12 zákona o místních poplatcích

Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, úterý 29. 11. 2022
slabý déšť 4 °C 2 °C
středa 30. 11. slabý déšť 5/4 °C
čtvrtek 1. 12. slabý déšť 5/3 °C
pátek 2. 12. polojasno 3/0 °C