Obec Únehle
ObecÚnehle

Stanovisko

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 1. 10. 2013

Č.j.: 63619/ENV/13

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 

I. Identifikační údaje

Název záměru: V221/V222 - přestavba stávajícího dvojitého vedení
220 kV na dvojité vedení 400 kV

Kapacita (rozsah) záměru: Záměr spočívá v přestavbě stávajícího dvojitého vedení
220 kV na dvojité vedení 400 kV mezi transformovnami TR
Vítkov a TR Přeštice. Celková délka vedení bude 87 km,
jmenovité napětí bude 400 kV s maximálním proudovým
zatíţením 2500 A, napěťová soustava bude třífázová
s přímo uzemněným nulovým bodem, vodiče budou
ocelohliníková lana ve trojsvazku, základy budou betonové
patkové a stoţáry budou ocelové samonosné příhradové
šroubované konstrukce – typ DONAU o základní výšce
stoţáru 46 m. Celková šířka ochranného pásma pro dvojité
vedení 400 kV bude v běţné trase 69,4 m. Účelem záměru
je posílení přenosového profilu a spolehlivosti energetické
soustavy České republiky.

 Umístění záměru: kraj: Karlovarský

obec: Sokolov, Březová, Rovná, Nová Ves, Prameny, Mnichov,
Teplá

k.ú.: Vítkov u Sokolova, Noviny u Sokolova, Lobzy u Březové,
Paseka u Březové, Vranov u Rovné, Čistá u Rovné, Nová
Ves u Sokolova, Prameny, Mnichov u Mariánských Lázní,
Popovice u Poutnova, Číhaná u Poutnova, Babice
u Poutnova, Hoštec, Jankovice, Teplá, Klášter Teplá,
Křepkovice, Nezdice u Křepkovic, Zahrádka u Starého
Sedla

kraj: Plzeňský

obec: Bezdruţice, Kokašice, Horní Kozolupy, Cebiv, Kšice,
Únehle, Stříbro, Vranov, Sytno, Kostelec, Přehýšov,
Lochousice, Ves Touškov, Hradec, Střelice, Stod, Líšina,


Přestavlky, Soběkury, Dnešice, Oplot, Přeštice, Dolní
Lukavice

k.ú.: Zhořec u Bezdruţic, Kohoutov u Bezdruţic, Polţice
u Bezdruţic, Kokašice, Lomy u Domaslavi, Strahov, Očín,
Horní Kozolupy, Cebiv, Kšice, Únehle, Stříbro, Lhota
u Stříbra, Vranov u Stříbra, Svinná u Stříbra, Sytno, Ostrov
u Stříbra, Vrhaveč, Radějovice u Přehýšova, Lochousice,
Ves Touškov, Hradec u Stoda, Střelice, Lelov, Stod, Líšina,
Přestavlky u Dnešic, Soběkury, Dnešice, Oplot, Ţerovice,
Dolní Lukavice

Obchodní firma oznamovatele: ČEPS, a.s.

IČ oznamovatele: 25702556

Sídlo oznamovatele: Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

II. Průběh posuzování

Zpracovatel oznámení: Dr. Ing. Vladimír Skoumal

 rozhodnutí o udělení autorizace č.j.: 102570/ENV/09

Datum předložení oznámení: 25. 4. 2012

Zpracovatel dokumentace: Dr. Ing. Vladimír Skoumal

 rozhodnutí o udělení autorizace č.j.: 102570/ENV/09

Datum předložení dokumentace: 14. 1. 2012

Zpracovatel posudku: Ing. Libor Ládyš

osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 3772/603/OPV/93

 s prodlouţením autorizace č.j.: 3032/ENV/11

Datum předložení posudku: 14. 6. 2013

Veřejné projednání: Vzhledem k průběhu posuzování bylo v souladu
s ustanovením § 9 odst. 9 zákona od konání veřejného
projednání dokumentace a posudku upuštěno.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

.
Dne 25. 4. 2012 Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen „MŢP“) obdrţelo oznámení
záměru zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu v potřebném počtu paré.
.
Dne 4. 5. 2012 MŢP rozeslalo oznámení záměru dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
.
Dne 10. 5. 2012 byla zveřejněna informace o oznámení záměru na úřední desce Plzeňského
kraje.
.
Dne 17. 5. 2012 byla zveřejněna informace o oznámení záměru na úřední desce
Karlovarského kraje.
.
Dne 31. 7. 2012 byl vydán závěr zjišťovacího řízení.
.
Dne 14. 1. 2013 byla na MŢP předloţena dokumentace vlivů záměru na ţivotní prostředí
(dále jen „dokumentace“) k zákonu v potřebném počtu paré.
.
Dne 22. 1. 2013 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření..
Dne 25. 1. 2013 byla zveřejněna informace o dokumentaci záměru na úřední desce
Plzeňského kraje.
.
Dne 5. 2. 2013 byla zveřejněna informace o dokumentaci záměru na úřední desce
Karlovarského kraje.
.
Dne 7. 3. 2013 uplynula lhůta pro vyjádření k dokumentaci.
.
Dne 13. 3. 2013 byl zpracováním posudku o vlivech záměru na ţivotní prostředí
(dále jen „posudek“) pověřen Ing. Libor Ládyš.
.
Dne 6. 5. 2013 byla zpracovateli posudku prodlouţena lhůta pro zpracování posudku.
.
Dne 14. 6. 2013 byl na MŢP předloţen zpracovaný posudek.


Závěry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku povaţuje dokumentaci za dostačující k moţnosti posoudit vlivy
záměru na ţivotní prostředí a veřejné zdraví a po vyhodnocení dokumentace doporučuje
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ţivotní
prostředí (dále jen „stanovisko“) pro realizaci záměru.

.
Dne 28. 6. 2013 byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
.
Dne 12. 8. 2013 uplynula lhůta pro vyjádření k posudku.
.
Od konání veřejného projednání dokumentace a posudku podle § 17 zákona bylo v souladu
s ustanovením § 9 odst. 9 zákona upuštěno.


Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Karlovarský kraj
- Město Bezdruţice
- Obec Cebiv
- Obec Kokašice
- Obec Hradec
- Obec Líšina
- Obec Lochousice
- Obec Oplot
- Obec Soběkury
- Město Sokolov
- Město Stod
- Obec Střelice
- Obec Sytno
- Obec Vranov
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor vnitřních záleţitostí
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ţivotního prostředí
- Městský úřad Mariánské Lázně, odbor ţivotního prostředí
- Městský úřad Sokolov, odbor ţivotního prostředí
- Městský úřad Stod, odbor ţivotního prostředí- Městský úřad Stříbro, odbor ţivotního prostředí
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
- Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
- Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel
- Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
- Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
- Povodí Ohře, s.p.
- Povodí Vltavy, s.p.
- Lesy České Republiky, státní podnik, Správa toků - Oblast povodí Vltavy
- Národní památkový ústav, generální ředitelství
- Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních
závazků
- Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor ochrany vod
- Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor ochrany ovzduší
- Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu
- Jan Dlouhý
- Pavel Smolek
- Obyvatelé obce Březová - Vladislava Obořilová, Květuše Köhlerová, Jaroslava Slezáková
a Jaroslav Pudil


III. Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti:

Charakteristika vlivů záměru na ţivotní prostředí a obyvatelstvo z hlediska jejich velikosti

a významnosti je zaměřená především na popis a vyhodnocení dominantních vlivů
způsobených realizací a provozem záměru. Jedná se především o vlivy na zdraví obyvatel,
vody, půdu, faunu a flóru, ekosystémy (včetně prvků územního systému ekologické stability
(dále jen „ÚSES“), zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“), soustavy Natura 2000
a významných krajinných prvků (dále jen „VKP“) a krajinný ráz). Vliv záměru na ostatní
sloţky ţivotního prostředí je zanedbatelný aţ nulový.

Vlivy záměru na akustickou situaci

Určité vlivy na akustickou situaci je nutné očekávat během výstavby záměru. Tyto vlivy
budou ovšem působit po omezenou dobu a je moţné je eliminovat technicko-organizačními
opatřeními.

Z hlukových map a tabulek akustické studie (Příloha č. 4 dokumentace) je zřejmé,
ţe hygienické limity hluku (50/40 dB) jsou ve fázi provozu záměru prokazatelně nepřekročeny
ve všech nejbliţších místech chráněného venkovního prostoru staveb i při synergickém
působení stávajících a plánovaných vedení VVN a ZVN za extrémních klimatických podmínek.
Hranice 40 dB nebyla překročena ani ve výpočtových bodech, které nejsou chráněným


venkovním prostorem ani chráněným venkovním prostorem staveb, ale je zde pravděpodobný
pravidelný výskyt osob.

Vlivy záměru na ovzduší a klima

Určité negativní vlivy na ovzduší je nutné očekávat během výstavby záměru. Tyto vlivy
budou ovšem působit po omezenou dobu a je moţné je eliminovat technicko-organizačními
opatřeními. Vzhledem k charakteru záměru je moţné konstatovat, ţe provoz vedení ve fázi
provozu bude představovat nulový zdroj emisí.

Vlivy na obyvatelstvo

Určité vlivy na obyvatelstvo je nutné očekávat během výstavby záměru (zvýšené
koncentrace NO2 a PM10 a akustická zátěţ). Tyto vlivy budou ovšem působit po omezenou
dobu a lze je vzhledem k dočasnosti stavby označit za akceptovatelné.

Provoz VVN je zdrojem neionizujícího záření. K zajištění dostatečné ochrany před tímto
zářením u nadzemního vedení 400 kV stačí dodrţet odstupové vzdálenosti pro místa moţného
pobytu osob, čili dodrţení ochranných pásem (podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Obtěţování hlukem je ve fázi provozu záměru dle výsledků akustické studie i dle závěrů
Posouzení vlivů na zdraví obyvatel zanedbatelné bez významných vlivů.

Vlivy na zábor půdy

Záměrem dojde ve fázi výstavby i provozu záměru k dočasnému i trvalému záboru
zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). Přesná místa záborů nejsou prozatím známa.
Konečná plocha trvalých záborů ZPF stejně jako přesný rozsah zemních prací a bilance
výkopových zemin, které nejsou prozatím známy, budou stanoveny v dalších stupních
projektové dokumentace.

Pozemky určené k plnění funkce lesa (dále jen „PUPFL“) budou rovněţ dotčeny ve fázi
výstavby i provozu záměru. Zájmová lokalita se na několika místech trasy vedení nachází také
v ochranném pásmu lesa.

Je proto nutné dodrţet kompenzační a ochranná opatření uvedená v tomto stanovisku
a v navazujících stupních projektové dokumentace pro územní rozhodnutí doloţit přehled
pozemků se zábory PUPFL i ZPF.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Ovlivnění reţimu povrchových a podzemních vod během výstavby záměru nebude
významné, resp. nepředpokládá se. U vodotečí v trase vedení neproběhnou ţádné směrové
nebo jiné úpravy toků; při hloubení základů stoţárových míst by nemělo dojít k ovlivnění
reţimu podzemních vod (v navazujících stupních projektové dokumentace budou vypracována
jednotlivá hydrogeologická posouzení pro stoţárová místa). Záměr se některými svými úseky
dotýká lokalit v ochranném pásmu II. stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa
Mariánské Lázně a Konstantinovy Lázně a lokality v ochranném pásmu I. stupně zdrojů
přírodních minerálních vod Nová Ves – Louka. Z těchto důvodů bude třeba přijmout zvláštní
opatření k zamezení ohroţení jakosti podzemních vod. Je nezbytné dodrţet veškerá ochranná
a kompenzační opatření, uvedená v podmínkách tohoto stanoviska.

Ve fázi provozu záměru se neočekává v ţádném případě jakékoliv ovlivnění povrchových
či podzemních vod; pomineme-li riziko havárií či nestandardních stavů.

 


Vlivy z hlediska produkce odpadů

Při výstavbě záměru bude vznikat poměrně malé mnoţství odpadu (výkopové zeminy,
stavební a demoliční odpady, obaly, ţelezné a směsné kovy).

Vlastní provoz záměru není zdrojem produkce odpadů.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí (hloubení základů nových
stoţárů). V dalších fázích projektových příprav bude v jednotlivých stoţárových místech
proveden inţenýrsko-geologický průzkum.

Trasa vedení prochází přes území některých chráněných loţiskových území. Nedojde
ovšem k ţádným střetům zájmů, horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou nijak dotčeny.

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Podrobný botanický průzkum byl proveden celkem na 17 lokalitách v plánované trase
elektrovodu. Celkem bylo nalezeno 437 druhů cévnatých rostlin; z toho 16 druhů zvláště
chráněných a dalších 19 druhů v červeném seznamu. Posuzován byl jak vliv samotné výstavby
na dotyčné lokality, tak i dopad údrţby vybudovaného elektrovodu (především periodické
prořezávky dřevin). Průchod elektrovodu všemi vytipovanými místy není pro posuzovaný
předmět zájmu v zásadním rozporu. Na některých lokalitách je třeba dbát, aby stoţáry nebyly
umístěny přímo do plochy s populacemi zvláště chráněných druhů, coţ je ve všech případech
technicky řešitelné. Také se na několika lokalitách navrhuje realizovat v případě potřeby
po vytýčení stoţárových míst záchranný transfer vybraných druhů.

Z hlediska entomologického je trasa vedení nekonfliktní, pouze v období výstavby záměru
bude nezbytné dodrţovat navrţená ochranná opatření a navrţené podmínky realizace záměru.

V trase elektrovodu a v jejím nejbliţším okolí byl prokázán výskyt celkem 31 druhů zvláště
chráněných obratlovců. Významný negativní vliv na jejich populace nelze předpokládat, pokud
budou dodrţeny navrţené podmínky (neumísťování stoţárů do mokřadů, rašelinišť, toků a niv,
termínové omezení pro kácení a na dvou lokalitách i pro výstavbu, několik krátkých úseků
s optickou signalizací na zemnícím laně). Nevýznamné ovlivnění na úrovni jedinců, nikoliv
populací lze předpokládat u 13 zvláště chráněných druhů. Při realizaci záměru můţe dojít
k přímé likvidaci jedinců zvláště chráněných a ohroţených druhů ţivočichů a jejich biotopů
při výstavbě. V případě hmyzu se jedná o likvidaci ţivných rostlin nebo larválních stadií
na ţivných rostlinách při terénních pracích nebo při pojezdech techniky, likvidaci ţivných
rostlin při kácení průseků, likvidaci larev ţijících pod zemí při terénních pracích. V případě
obratlovců se jedná hlavně o terénní práce na lokalitách obojţivelníků a plazů. Dalším
negativním vlivem na ţivočichy můţe být rušení v období rozmnoţování, poškozování biotopů
(mokřady, rašeliniště, toky, lesní a nelesní zeleň). V případě ptáků můţe být významným
negativním vlivem kácení dřevin v hnízdním období ptactva.

Při provozu vedení patří k negativním vlivům ohroţení střety (nárazy) s elektrickým
vedením a zvýšená míry fragmentace krajiny průsekem. Naopak ohroţení ptáků elektrickým
proudem v tomto případě nehrozí, neboť je vyloučeno jiţ samotnou konstrukcí vedení.

Rovněţ jsou navrţena opatření z hlediska obecné ochrany ptáků, zejména se jedná
o vhodný termín kácení porostů mimo hnízdní období.

Vlivy na prvky ÚSES, VKP, ZCHÚ, NATURA 2000

Trasa vedení se územně dostává do střetu s regionálními i nadregionálními prvky ÚSES,
popř. jejich ochrannými pásmy (celkem 15 prvků ÚSES na celé trase vedení; z toho 3 x
se jedná o ochranné pásmo). Negativní vlivy fragmentace prvků ÚSES, zejména lesních,


elektrovody jsou evidentní. V ţádném případě ovšem nepředstavují územní střety zásadní
narušení nebo ohroţení prvků ÚSES. V tomto stanovisku jsou uvedena patřičná opatření.

Posuzovaný záměr je v územní kolizi s některými VKP, a to konkrétně s lesními porosty,
vodními toky a údolními nivami, rybníky a rašeliništi. Záměr je rovněţ v územním střetu
se čtyřmi registrovanými VKP v kontextu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů. Vlivy většinově splývají s dopady na prvky ÚSES. Za účelem
maximální ochrany VKP jsou ve stanovisku zařazeny podmínky realizace a zmírňujících
opatření.

Ve vztahu ke zvláště chráněným územím lze konstatovat, ţe ţádná maloplošná ZCHÚ
nejsou plánovaným záměrem dotčena, coţ je výrazně pozitivní změna oproti stávající trase
vedení, jelikoţ trasa vedení v současné době prochází národní přírodní památkou
(dále jen „NPP“) Kříţky. Trasa vedení ovšem prochází v délce 22,4 km územím chráněné
krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) Slavkovský les. Opět jsou v tomto stanovisku uvedena
adekvátní opatření, za kterých je moţné záměr bez významnějších zásahů do CHKO a jejích
předmětů ochrany realizovat.

S ohledem na vymezená území soustavy Natura 2000 v České republice lze konstatovat,
ţe v území záměru se nenachází ţádná ptačí oblast a záměr není ve střetu ani s významnými
tahovými koridory mezi ptačími oblastmi. Dochází ovšem k územnímu střetu záměru se čtyřmi
evropsky významnými lokalitami: EVL CZ0414026 Upolínová louka – Kříţky, EVL
CZ0412070 Raušenbašská lada, EVL CZ0413195 Teplá s přítoky a Otročínský potok a EVL
CZ0323825 Hadovka. Součástí dokumentace je proto Příloha č. 8 (Autorizovaný posudek
dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „naturové hodnocení“)). Součástí posudku je pak oponentní hodnocení vlivů záměru
na soustavu Natura 2000. Souhrnně lze konstatovat, ţe byl zjištěn vliv záměru na EVL
Úpolínová louka a Kříţky a EVL Raušenbašská lada. Mírný negativní vliv lze očekávat v EVL
Úpolínová louka a Kříţky na evropská stanoviště 6410 - bezkolencové louky (Molinion
caeruleae) a 7140 - přechodová rašeliniště a třasoviště. Můţe dojít k trvalé likvidaci stanovišť
v rozsahu desítek m2 v případě umístění stoţárů vedení. Při výstavbě můţe docházet
k disturbanci v důsledku pojezdů obsluţné dopravy, umístění pracovních a odstavných ploch
atd. Tento dočasný vliv, který můţe způsobit degradaci stanovišť, nebylo moţné s ohledem
na stupeň zpracování dokumentace kvantifikovat. Součástí tohoto stanoviska jsou zmírňující
opatření k výrazné minimalizaci vlivu. Maximálně mírný negativní vliv lze očekávat v EVL
Raušenbašská lada na roţec kuřičkolistý v důsledku rozšíření stávajícího průseku. Na celistvost
lokalit s výskytem svízele sudetského (EVL Raušenbašská lada a Úpolínová louka a Kříţky)
byl vyhodnocen mírný negativní vliv.

Vlivy na krajinný ráz

Posuzovaný záměr ovlivňuje řadu pozitivních hodnot krajinného rázu dotčených oblastí
i míst. V řadě vymezených prostorů bude ovlivnění ve vztahu k ochraně těchto hodnot mírné
nebo únosné. Zásadní při hodnocení navrţené stavby je fakt, ţe jednotlivými prostory jiţ vedení
VVN prochází. V mnoha případech i souběţně s jedním nebo i více obdobnými vedeními.
Nejedná se tedy o nový objekt technicistní povahy umístěný do nenarušené harmonické krajiny.

Přestavba stávajícího vedení se uplatní nejsilněji především v prostorech v okolí Teplé
a vrchu Krasíkov. Zde by bylo vhodné volit citlivý přístup.

Z odborného posouzení vlivu stavby na krajinný ráz jednoznačně vyplývá, ţe dojde
k ovlivnění krajinného rázu, vliv lze však vnímat jako únosný. Při realizaci záměru musí být
dodrţena kompenzační opatření typu "volba vhodných nátěrů za účelem sníţení viditelnosti
vedení proti nebi či lesním porostům", "vhodné rozmístění stoţárových míst", apod.


Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Realizace záměru nevyţaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice,
které by mohly nad rámec výše popsaných vlivů ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémů
či způsob vyuţití území.

Investor náleţitě zajistí vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených
pozemků PUPFL i ZPF v rámci realizace záměru.

Celé území dotčené přestavbou je z hlediska archeologické památkové péče povaţováno
za území s archeologickými nálezy, proto je nutné před zahájením stavebních aktivit
v zájmovém území v dostatečném předstihu informovat příslušný orgán památkové péče
a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou organizací podle zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Přes výše uvedený záměr
nepředstavuje významnější riziko z hlediska zájmů památkové péče.

Vlivy na funkční vyuţití území

Realizace záměru si nevyţádá změnu územního plánu.

Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a ţivotního prostředí a Krajský úřad
Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje upozornily pouze ve svých vyjádřeních
k územnímu plánu, ţe záměr není zcela v souladu se Zásadami územního rozvoje
(dále jen „ZÚR“) Karlovarského kraje.

Nesoulad se ZÚR Karlovarského kraje vznikl díky nesouhlasnému vyjádření Lesů ČR
s původně změněnou a navrţenou trasou vedení v oblasti „Kříţky“ (stávající ZÚR). Stávající
nový návrh úpravy trasy vedení v lokalitě „Kříţky“ byl uplatněn do ZÚR Karlovarského kraje.
Na jednání se Správou CHKO Slavkovský Les byl potvrzen souhlas s nově navrţenou trasou
projednanou v ZÚR. Následně z obdrţeného vyjádření Lesů ČR, lesní závod Kladská (Příloha
č. 11 Dokumentace), byl potvrzen souhlas s navrţenou změnou trasy, která vyplývá ze ZÚR
Karlovarského kraje.

Shrnutí vlivů záměru na jednotlivé sloţky ŢP a obyvatele

Z hlediska ţivotního prostředí nebyl nalezen natolik významný a zásadní faktor,
který by při akceptování podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgány státní
správy a samosprávy, zpracovatelem posudku a veřejnosti bránil realizaci předmětného záměru.

S ohledem na údaje obsaţené v dokumentaci, v posudku a s ohledem k obdrţeným
vyjádřením, lze konstatovat, ţe záměr je z hlediska ochrany ţivotního prostředí přijatelný.

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na ţivotní
prostředí a veřejné zdraví shromáţděných v rámci posuzování podle zákona je zřejmé,
ţe problematika přeshraničních vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví je v případě
posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny vlivy na ţivotní prostředí
a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování životního prostředí:

Vlastní technické řešení záměru je v dané etapě přípravy záměru pro potřeby posouzení
vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno.
Detailnější řešení se s ohledem na poţadavky vyplývající z příslušných právních předpisů
předpokládá v rámci další přípravy záměru pro následná řízení k povolení předmětného záměru,
a to i s ohledem na poţadavky rezultující z posuzování podle zákona.

Technické řešení odpovídá i soudobým poţadavkům na řešení obdobných projektů
v zemích EU. Vzhledem k tomu, ţe investor má četné zkušenosti s realizací obdobných záměrů,


je jiţ v samotném projektu zřejmá návaznost na nejnovější technologická řešení a koncepce.
Při dodrţení všech legislativních poţadavků na způsob výstavby a provozu záměru
lze technické řešení záměru povaţovat za vhodné.

Technické řešení záměru odpovídá při respektování navrţených opatření poţadavkům
k ochraně ţivotního prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření, resp. podmínky,
zmírňují a popřípadě eliminují potenciální nepříznivé vlivy na ţivotní prostředí a veřejné
zdraví.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů
na životní prostředí:

Příslušná opatření k ochraně ţivotního prostředí a veřejného zdraví rezultující z procesu
posuzování vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví jsou specifikována jako podmínky tohoto
stanoviska pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru s tím, ţe opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů, které musí oznamovatel respektovat, nejsou v obecné poloze
v rámci podmínek tohoto stanoviska reflektována.

Dokumentace předkládá soubor opatření, která by měla zaručit realizaci záměru
bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých sloţek ţivotního prostředí.

Za zásadní opatření je třeba povaţovat poţadavky z oblasti ochrany povrchových
i podzemních vod, ochrany půd (ZPF i PUPFL), nakládání s odpady, ochrany přírody a krajiny
(flóra, fauna, lokality Natura 2000, krajinný ráz) a obecná stavebně-technická a bezpečnostní
opatření.

Na základě obdrţených vyjádření k dokumentaci a v rámci zpracování posudku
byl navrţený soubor opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na ţivotní prostředí dále doplněn, rozšířen, případně upraven. Úplný
soupis navrţených opatření je uveden v podmínkách tohoto stanoviska.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

Záměr je v dokumentaci předloţen jako invariantní s tím, ţe změna jednotlivých sloţek
ţivotního prostředí v porovnání s variantou současné trasy vedení bude při realizaci
kompenzačních opatření akceptovatelná a nepřekročí únosnou míru.

K náhradě stávajícího dvojitého vedení 220 kV označeného V221/V222 novým dvojitým
vedením 400 kV je v maximální moţné míře vyuţit stávající koridor. Vzhledem ke stávající
trase jsou předpokládány pouze tři místa odklonění, z toho dvě v místech zaústění
do transformoven Vítkov a Přeštice.

Jedinou navrţenou změnou vůči stávající trase je úprava v lokalitě „Kříţky“. Nová trasa
bude od stávajícího stoţáru č. 34 pokračovat ve stejném směru aţ k lokalitě „Tokániště“, odkud
se dvěma lomeními vrátí do původní trasy vedení mezi stávajícími stoţáry č. 45 a 46.

Nová rozvodna 420 kV Vítkov bude postavena v rozšířeném areálu stávající
transformovny. Nově navrţené vedení vychází z nové rozvodny Vítkov a do původní trasy
se napojuje mezi stávající stoţáry č. 3 a 4 přibliţně 100 m za stoţárem č. 3. Délka nové trasy
je přibliţně 450 m.

Poslední změnou oproti stávající trase vedení V221/V222 je odklon v místě stávajícího
stoţáru č. 271 před zaústěním vedení do transformovny Přeštice. Nový koncový stoţár bude
postaven v prostoru mezi stávajícím stoţárem č. 272 a oplocením transformovny - tedy
na pozemku stávající transformovny Přeštice.


Pokud se jedná o technické řešení uspořádání fázových vodičů, v rámci technické přípravy
záměru se doporučuje posoudit moţnost orientace na takové uspořádání fázových vodičů,
při kterém se vliv jednotlivých fází lépe kompenzuje a hodnoty intenzity elektrického pole E,
magnetické indukce B a modifikované indukované proudové hustoty Jmod jsou nejniţší.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

K dokumentaci bylo doručeno Ministerstvu ţivotního prostředí celkem 28 vyjádření
(7 vyjádření dotčených územních samosprávných celků, 19 vyjádření dotčených správních
úřadů a dále 2 vyjádření veřejnosti).

Poţadavky a připomínky obsaţené ve vyjádřeních byly vypořádány v posudku a vzaty
do úvahy při formulování tohoto stanoviska příslušného úřadu a oprávněné poţadavky
byly zohledněny v podmínkách stanoviska.

Vypořádání vyjádření k posudku:

Příslušný úřad obdrţel celkem 19 vyjádření k posudku od následujících subjektů:

- Město Bezdruţice
- Obec Cebiv
- Obec Kokašice
- Obec Lochousice
- Obec Soběkury
- Obec Sytno
- Město Sokolov
- Městský úřad Mariánské Lázně, odbor ţivotního prostředí
- Městský úřad Sokolov, odbor ţivotního prostředí
- Městský úřad Stod, odbor ţivotního prostředí
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
- Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
- Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel
- Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
- Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor ochrany vod
- Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor ochrany ovzduší
- Obyvatelé obce Březová - Vladislava Obořilová, Květuše Köhlerová, Jaroslava Slezáková
a Jaroslav Pudil


Podstata vyjádření Města Bezdružice ze dne 1. 8. 2013

K posudku nejsou připomínky.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

 

 


Podstata vyjádření obce Cebiv ze dne 20. 9. 2013

K posudku nejsou připomínky.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Podstata vyjádření obce Kokašice ze dne 30. 7. 2013

Obec Kokašice poţaduje, aby ochranné pásmo nového vedení nebylo rozšiřováno směrem
k fotbalovému hřišti v Kokašicích, kde jsou branky a fotbalové kabiny. Starosta obce poukazuje
na fakt, ţe bylo domluveno odklonění polního stoţáru, aby vedení nezasahovalo do fotbalového
hřiště, načeţ přikládá mapu s vyznačením trasy stávajícího vedení a fotbalového hřiště.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Poţadavek, aby ochranné pásmo nového vedení nebylo rozšiřováno směrem k fotbalovému
hřišti, bude řešen v dalším stupni projektové přípravy záměru (dokumentace pro územní řízení)
místní úpravou trasy vedení (viz podmínky souhlasného stanoviska, fáze projektových příprav,
opatření obecné povahy).

Dále bez komentáře.

Podstata vyjádření obce Lochousice ze dne 26. 8. 2013

K posudku nejsou připomínky.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Podstata vyjádření obce Soběkury ze dne 11. 7. 2013

K posudku nejsou připomínky.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Podstata vyjádření obce Sytno ze dne 5. 8. 2013

K posudku nejsou připomínky.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Podstata vyjádření Města Sokolov ze dne 17. 7. 2013

K posudku nejsou připomínky.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

 

 

 


Podstata vyjádření Městského úřadu Mariánské Lázně, odboru životního prostředí

ze dne 18. 7. 2013

Z hlediska ochrany ovzduší, ZPF, přírody a krajiny, veřejné zeleně a vodního hospodářství
a odpadového hospodářství nejsou k posudku připomínky.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Podstata vyjádření Městského úřadu Sokolov, odboru životního prostředí

ze dne 6. 8. 2013

Z hlediska ochrany přírody a krajiny, PUPFL, ZPF a vodního hospodářství nejsou k posudku
připomínky.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Podstata vyjádření Městského úřadu Stod, odboru životního prostředí ze dne 2. 8. 2013

Z hlediska ochrany vod, ovzduší, ZPF, lesa a odpadového hospodářství nemá odbor ţivotního
prostředí Městského úřadu Stod k posudku ţádné připomínky, avšak pouze podotýká,
ţe z hlediska ochrany přírody je záměr v územním střetu se čtyřmi registrovanými VKP
a upozorňuje, ţe v trase vedení v k. ú. Hradec u Stoda se nachází registrovaný VKP – lokalita
s výskytem silně ohroţeného druhu vstavače kukačka. Městský úřad Stod, odbor ţivotního
prostředí uvádí, ţe tato lokalita nesmí být stavbou dotčena.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Zpracovatel posudku konstatuje, ţe podle textové části Návrhu územního plánu města Stod
se jiţně od obce Stod nachází registrovaný VKP (Šibeniční vrch) – lokalita významná z hlediska
výskytu rostliny vstavače kukačky dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů. Při záměru týkajícího se zásahu do VKP je třeba si vyţádat
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi zásahy se řadí stavby, pozemkové úpravy,
změny kultury pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrţí nebo těţba
nerostů.V příloze č. 7 Dokumentace (Biologické hodnocení) není střet tohoto registrovaného
VKP se záměrem vedení uveden (viz str. 15 Přílohy č. 7 Dokumentace).

Z Koordinačního výkresu k návrhu územního plánu města Stod (červenec 2011) rovněţ není
patrné, ţe by trasa vedení přicházela do střetu s výše uvedeným registrovaných VKP. Přesto
zpracovatel posudku doporučuje v navazujících fázích projektové přípravy ve spolupráci
s odborem ŢP města Stod prověřit střet záměru s registrovaným VKP – lokalita s výskytem silně
ohroţeného druhu vstavače kukačka (Šibeniční vrch). Toto doporučení je součástí podmínek
tohoto stanoviska.

Dále bez komentáře.

Podstata vyjádření Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem
v Karlových Varech ze dne 22. 7. 2013

Z pohledu poţadavků předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví neobsahuje předloţený
posudek ve věci oproti posuzované dokumentaci vlivů záměru ţádné nové skutečnosti. Krajská
hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech potvrzuje platnost
vyjádření k dokumentaci zaslané pod č.j. KHSKV 1015/2013/HOK/Nov ze dne 20. 2. 2013

 


Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření bráno na vědomí a ponecháno bez komentáře.

Podstata vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

ze dne 11. 7. 2013

K posudku nejsou ţádné připomínky.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Podstata vyjádření Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň

ze dne 24. 7. 2013

Z hlediska ochrany ovzduší, přírody a odpadového hospodářství nemá Česká inspekce
ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň k posudku ţádné připomínky.

Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň uvádí, ţe z posudku vyplývá
dodrţování kompenzačních ochranných opatření a návrh stanoviska zahrnuje doloţení pozemků
se zábory PUPFL v navazujících stupních projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.
Z hlediska ochrany lesa nemá ţádné připomínky a závěrem sděluje, ţe z hlediska ochrany vod
byla v posudku zohledněna navrţená opatření týkající se ochrany vod z kapitoly
D. IV. dokumentace.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Podstata vyjádření Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad
Labem ze dne 11. 7. 2013

Z hlediska ochrany ovzduší, vod a odpadového hospodářství nejsou k posudku připomínky.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Podstata vyjádření Ministerstva zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel

ze dne 24. 7. 2013

K posudku nejsou ţádné připomínky.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Podstata vyjádření Správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ze dne 5. 8. 2013

Za předpokladu dodrţení doporučení v navrţených podmínkách stanoviska a v hodnocení vlivu
záměru na soustavu NATURA 2000 nemá Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský
les k posudku ţádné připomínky a s realizací záměru souhlasí.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

 


Podstata vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod

ze dne 18. 7. 2013

Odbor ochrany vod MŢP sděluje, ţe provoz záměru nebude generovat odpadní vody. Spotřeba
vody bude jen ve fázi výstavby záměru. Odbor ochrany vod MŢP nemá k posudku ţádné další
připomínky.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Podstata vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší

ze dne 16. 7. 2013

K posudku nejsou ţádné připomínky.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Podstata vyjádření obyvatel obce Březová - Vladislava Obořilová, Květuše Köhlerová,
Jaroslava Slezáková, Jaroslav Pudil ze dne 1. 8. 2013

Obyvatelé obce Březová upozorňují na skutečnost, ţe v souvislosti s realizací záměru dojde
k rozšíření ochranného pásma kolem vedení (ze stávajícího 20 m ochranného pásma
na výhledové 50 m ochranné pásmo), a tím se změní podmínky vyuţití pozemků v blízkosti
vedení. Ve stávajícím stavu jsou lesní plochy v blízkosti vedení vyuţívány pro získávání
dřevin, a to zejména k vlastní potřebě.

Dle názoru obyvatel Březové posudek neřeší, ţe realizací záměru dojde k omezení vyuţitelnosti
pozemků fyzických osob. Vypořádání fyzických osob není v posudku přesně stanovené, např.
z hlediska prodeje znehodnoceného pozemku nebo náhrady za pozemky se stejnou bonitou
strukturou a uspořádáním.

Uvedená připomínka se týká zejména vlivu realizace záměru na vyuţitelnost pozemků
v soukromém vlastnictví, parc. č. 466, 467 a 468 v katastrálním území Březová u Sokolova.

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku

Zpracovatel posudku upřesňuje skutečnosti týkající se ochranného pásma dvojitého vedení
o napěťové hladině 220 kV.

Stávající ochranné pásmo dvojitého vedení o napěťové hladině 220 kV v běţné trase je 59,4 m.
Ochranné pásmo nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV v běţné trase bude
69,4 m. Z výše uvedeného vyplývá, ţe nové ochranné pásmo vedení se rozšíří v běţné trase
o 10 m, respektive o 5 m na kaţdou stranu. Ochranné pásmo vedení je stanoveno v zákoně
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je vymezeno
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m
od krajního vodiče.

Zpracovatel posudku konstatuje, ţe dokumentace i posudek se problematikou majetku fyzických
osob zabýval; součástí podmínek tohoto stanoviska je následující podmínka (viz opatření
v sekci fáze projektových příprav, hmotný majetek a kulturní památky): "Investor je povinen
oslovit vlastníky všech dotčených pozemků (ZPF, PUPFL)“.

Vlastníkům bude nabídnuta patřičná náhrada za zřízení věcného břemene; výše náhrady bude
stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.


V případě pozemků PUPFL zajistí investor zpracování znaleckého posudku podle vyhlášky
č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění
pozdějších předpisů.

Výše uvedené aspekty budou řešeny v dalším stupni projektové přípravy záměru (dokumentace
pro územní řízení).

Stanovisko:

Na základě oznámení záměru, dokumentace, posudku a vyjádření k nim uplatněných
vydává Ministerstvo ţivotního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona z hlediska
přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO

k záměru

„V221/V222 - přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV

na dvojité vedení 400 kV“

s tím, ţe níţe uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové dokumentace záměru a zahrnuty jako podmínky návazných správních
řízení.

Doporučená varianta:

Trasa vedení popsaná v dokumentaci s tím, ţe je v maximální moţné míře vyuţito
stávajícího koridoru (jsou předpokládány pouze tři místa odklonění, z toho dvě v místech
zaústění do transformoven Vítkov a Přeštice; třetím odklonem je úprava trasy vedení v lokalitě
„Kříţky“), a s tím, ţe budou v souladu s § 10 odst. 4 zákona v následujících správních řízeních
a v podmínkách správních rozhodnutí zahrnuty a respektovány následující podmínky
k prevenci, vyloučení, sníţení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměrů na ţivotní
prostředí:

Podmínky souhlasného stanoviska:

I. Podmínky ve vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000


Podmínky pro fázi přípravy:

Pozn. Podmínky ve vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000 jsou převzaty z Posudku
hodnocení vlivu záměru na soustavu Natura 2000 (viz příloha předkládaného posudku),
tedy z odborného posouzení přílohy č. 8 dokumentace (Autorizovaný posudek dle §45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů),
označení segmentů trasy vedení a botanických lokalit vychází z Biologického hodnocení
(Příloha č. 7 dokumentace), kde je k dispozici i příslušný mapový podklad s vyznačením
segmentů, botanických a vertebratologických lokalit.


1. Stavbu patek stoţárů a pojezdy mechanizace je třeba vyloučit v segmentu 45 dle přílohy
č. 7 dokumentace, případně je třeba prokázat v další fázi přípravy, ţe nebudou dotčena
(zasaţena) v tomto úseku chráněná stanoviště. Dále je třeba vyloučit zásah do vodotečí
Pramenský potok, Mnichovský potok a Hadovka.
2. V srpnu a září před zahájením realizace záměru je nutné v místě kříţení vedení s EVL
Úpolínová louka – Kříţky trasu vedení včetně ochranného pásma prozkoumat v rámci
odborného biologického dozoru z hlediska výskytu hnízd hnědáska chrastavcového.
V případě nálezu hnízda bude po konzultaci se Správou CHKO Slavkovský les hnízdo
s housenkami přeneseno (v případě rizika ovlivnění záměrem) na vhodné místo
s ţivnými rostlinami (čertkusem lučním) v blízkém okolí.
3. Nejistoty vyplývající z posuzované úrovně zpracování záměru je třeba řešit formou
aktualizace biologického hodnocení (metodou ex ante) pro úseky segmentů 42, 47
dle přílohy č. 7 dokumentace. Jedná se o konkrétní umístění stoţárů, přístupové trasy,
umístění zázemí dílčích pracovišť, (parkování a odkládání materiálů, strojů a nástrojů
apod.), typy pouţité techniky, organizaci a načasování výstavby apod. Přitom je třeba
dbát na minimalizaci zásahu do chráněných evropských stanovišť – vybírat degradovaná
narušená místa, přebytečné výkopové zeminy okamţitě nakládat a odváţet, v případě
potřeby prověřit přístupové trasy mimo koridor vedení. Lokalizaci segmentů 42, 47 atd.
je třeba v navazujících správních rozhodnutích popsat tak, aby umístění bylo
jednoznačné (v projektových podkladech záměru chybělo staničení).
4. Pro přístupové trasy, pracovní a manipulační plochy apod. v prostoru EVL vyuţívat
pouze neupravený stávající terén. Nepřípustné je budování zpevněných i nezpevněných
komunikací, manipulačních ploch z naváţených materiálů apod. Pokud tuto podmínku
nebude moţné v rámci realizace splnit, bude jiný způsob provedení přístupových
komunikací určen biologickým dozorem a předloţen ke schválení orgánu státní správy.


Podmínky pro fázi realizace:

5. Po dobu realizace stavby zajistit a provádět biologický dozor v úsecích odpovídajících
segmentům 42, 45, 47 (dle závěrů aktualizovaného biologického hodnocení prováděcího
projektu), který bude prováděn odborně způsobilou osobou. Úlohou dozoru bude zajistit
vymezení výskytu svízele sudetského (musí být prováděno v červnu nebo v červenci),
stanoviště 6410 - bezkolencové louky (Molinion caeruleae) a stanoviště
7140 - přechodová rašeliniště a třasoviště včetně přechodných typů, a zajištění jejich
maximálně moţné ochrany při realizaci záměru. Dále specifikovat rozsah činnosti
a povinnosti biologického dozoru.
6. Pod vedením VVN a v ochranném pásmu v EVL Úpolínová louka a Kříţky zajistit
důsledně vyřezávání, odklízení a likvidaci náletů dřevin na určených místech tak,
aby byl zajištěn luční charakter stanovišť.
7. Pod vedením VVN a v ochranném pásmu v EVL Raušenbašská lada zajistit v případě
vyřezávání náletů důsledné odklízení a likvidaci biomasy dřevin na určených místech.
II. Podmínky pro fázi přípravy


Opatření obecné povahy, stavebně-technická opatření

8. Trasu navrhovaného vedení v maximální míře vést ve stávající trase vedení s výjimkou
čtyř míst odklonění, z toho dvě v místech zaústění do transformoven Vítkov a Přeštice
a dále změn trasy v lokalitě Kříţky a Stříbro.9. V dalším stupni projektové dokumentace upravit trasu vedení V221/V222 tak, aby trasa
vedení a jeho ochranné pásmo nezasahovalo na pozemek rodinného domu č.p. 1662
(st. 3370) p. Smolka ve městě Stříbro.
10. V dalším stupni projektové dokumentace projednat trasu vedení V221/V222
a dle reálných moţností upravit tak, aby ochranné pásmo nového vedení nebylo
rozšiřováno směrem k fotbalovému hřišti v obci Kokašice.
11. Finálně stanovit příjezdové a odjezdové trasy obsluţné dopravy staveniště, a to zejména
ve vztahu k odvozu demontovaných materiálů ze stávajícího vedení na předpokládaná
úloţiště deponovaného materiálu, případně ve vztahu k deponování vytěţené zeminy.
Navrţené trasy předloţit ke schválení dotčeným orgánům státní správy a samosprávy.
12. Kvantifikovat materiálové, surovinové a energetické nároky na provedení stavby,
včetně nátěrových hmot, které budou v rámci realizace záměru pouţity.
13. V rámci zpracování dokumentace pro územní řízení doloţit zásady organizace výstavby,
ve kterých bude vymezení přístupových cest, montáţních ploch, ploch zařízení
staveniště a specifikovány lokality s nařízeným omezením pohybu těţké kolové
techniky, případně s úplným zákazem vjezdu této techniky.
14. Zpracovat časový plán realizace stavby.
15. Při zadávacích podmínkách výběrového řízení na dodavatele stavby stanovit jako jeden
z předpokladů minimalizaci negativních vlivů stavby na zdraví obyvatel a pouţití
moderních a progresivních postupů výstavby, šetrných k ţivotnímu prostředí
a na celkovou délku stavby.


Povrchové vody

16. Kříţení vodních toků a ploch trasou vedení projednat s příslušnými vodoprávními úřady
podle §17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
17. V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náleţitostech
nakládání se závadnými látkami a náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
vypracovat havarijní plán. V něm budou vytipovány moţné negativní vlivy realizace
stavby s dopadem na jakost podzemních a povrchových vod a uvedena opatření
pro jejich eliminaci. Zároveň zde budou uvedena opatření k zamezení vzniku havárií
a postupy k jejich případnému odstranění. S obsahem plánu prokazatelně seznámit
všechny pracovníky stavby; v případě havárie postupovat podle pokynů zpracovaných
v tomto plánu.
18. Vypracovat a příslušným orgánům státní správy předloţit k odsouhlasení "Povodňový
plán stavby" (zapojení do hlásné povodňové sluţby).
19. Veškeré případné zásahy do vodotečí projednat před zahájením výstavby se správci
daných toků.
20. V případě, ţe bude při výstavbě vyuţita mobilní betonárka spojená s umístěním sil
na vstupní komponenty, je nutné ji zabezpečit tak, aby nedocházelo ke kontaminaci
podzemních ani povrchových vod (tato podmínka platí pro veškeré stavební
mechanismy).


 

 


Podzemní vody, hydrogeologie, geologie, horninové prostředí a zeminy

21. Předloţit pro navrhovanou stavbu, resp. pro jednotlivá navrţená stoţárová místa
(pro jejich základy), hydrogeologické a inţenýrsko-geologické posouzení místa,
aby nedošlo k negativnímu ovlivnění mnoţství a jakosti podzemních vod. Je nezbytné
bez výhrady respektovat závěry těchto posouzení v další přípravě záměru.
22. V rámci hydrogeologického průzkumu navrhnout konkrétní kompenzační opatření
za případnou ztrátu vody v potenciálně ovlivnitelných individuálních vodních zdrojích.
23. Prováděcí dokumentace musí obsahovat vyčíslení předpokládaného mnoţství vytěţené
zeminy a podmínku jejího maximálního vyuţití v místě stavby.


Půda - ochrana ZPF a PUPFL

24. V rámci dokumentace pro územní řízení podrobně specifikovat trvalý i dočasný zábor
ZPF a PUPFL, včetně přesného vymezení stavbou dotčených pozemků.
25. Minimalizovat zábory ZPF a eliminovat škody se záborem ZPF spojené.
26. Minimalizovat řešení manipulačních pásů v úsecích po spádnici, volbu umístění
stoţárových míst přizpůsobit terénu tak, aby byly minimalizovány nutné přístupy
a řešení spojitých manipulačních pásů po spádnici. Tyto zásady včetně návrhů
protierozních opatření rozpracovat v zásadách organizace výstavby.
27. Minimalizovat dočasné zábory lesních pozemků; vzniklá odlesnění kompenzovat
ve smyslu kompenzačních opatření. Dočasné zábory umisťovat přednostně mimo
PUPFL.
28. Stanovit rozsah nezbytného kácení lesních porostů, kácení omezit pouze na plochu
nezbytnou pro výstavbu a budoucí provoz vedení.
29. Zajistit odpovídající ochranu dřevin na plochách navazujících na plochy trvalého
a dočasného záboru.
30. Zajistit následnou péči o dotčené lesní porosty. Podpořit vytvoření náhradního lesního
pláště.
31. Upřesnit zásahy do ochranných pásem PUPFL; zajistit v další projektové přípravě
souhlas vlastníků lesních pozemků jakoţ i příslušných orgánů státní správy lesů
a respektovat podmínky, kterými můţe být uvedený souhlas podmíněn.
32. V rámci dokumentace pro územní řízení prověřit, zda nedojde k nevhodnému dělení lesa
z hlediska jeho ochrany a k ohroţení sousedních lesních porostů, popř. k narušení sítě
lesnicko-technických opatření.


Flóra, fauna a porosty dřevin rostoucí mimo les

Pozn. Označení segmentů trasy vedení a botanických lokalit vychází z Biologického
hodnocení (Příloha č. 7 dokumentace), kde je k dispozici i příslušný mapový podklad
s vyznačením segmentů, botanických a vertebratologických lokalit.

33. Při projektování a vytyčování stoţárových míst v segmentech s výskytem kosatce
sibiřského (42 a 47), vrby rozmarýnolisté (62) a upolínu nejvyššího (42 a 62)
ve spolupráci s biologickým dozorem ověřit, zda se na budoucích stoţárových místech
nebudou vyskytovat jednotlivé rostliny těchto druhů. V takovém případě, pokud nebude
moţné stoţárové místo posunout, bude zpracován projekt transferu, který bude
předloţen příslušným orgánům ke schválení, a ohroţené rostliny budou přemístěny
na vhodné místo v blízkém okolí.34. Poţádat o výjimku z ochranných podmínek roţce kuřičkolistého, kosatce sibiřského,
prhy arniky, vřesovce pleťového, vrby rozmarýnolisté a upolínu nejvyššího u Správy
CHKO Slavkovský les. Dále konzultovat potřebu ţádosti o výjimku z ochranných
podmínek pro smil písečný, vstavač kukačku, plavuník zploštělý, vemeník dvoulistý
s odborem ţivotního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje.
35. Prověřit nutnost úprav porostů podél přístupových účelových komunikací k zařízení
staveniště s tím, ţe přednostně bude zajištěna ochrana okrajů lesních porostů podél
těchto cest a vyuţití stávajících lesních cest a průseků pro příjezd k manipulačním
plochám.
36. Ke zmírnění moţných střetů nízkoletících ptáků čápa černého, orla mořského, orla
křiklavého, luňáka červeného, jeřába popelavého, čápa bílého, motáka pochopa, jestřába
lesního a dalších druhů s vedením zejména za sníţené viditelnosti se navrhuje
zvýraznění vedení optickou signalizací na zemnícím laně. Doporučený rozsah optické
signalizace: mezi stávajícími stoţáry 50-54, 85-87, 93-96, 146-148, 226-227.
37. Z důvodu ochrany citlivých druhů ptáků hnízdících v ZCHÚ přírodní rezervace (dále jen
„PR“) Planý vrch, národní přírodní rezervace (dále jen „NPR“) Pluhův bor a v jejich
bezprostřední blízkosti a u Václavských rybníků před rušením se navrhuje termínové
omezení. Omezení bude na stavební aktivity s vyuţitím hlučné mechanizace na mimo
hnízdní dobu, tj. nesmí se stavět v měsících III. - VII. a to v úseku segmentů:
31-38, 42-44, 51-54, 90. Omezení je doporučeno promítnout do zásad organizace
výstavby (dále jen „ZOV“), je moţné ho zmírnit po dohodě s biologickým dozorem dle
aktuálního průběhu hnízdní sezóny.
38. Rozsah ţádostí o výjimky (zejména výčet druhů u ptáků) bude nutné předem
konzultovat s příslušnými orgány ochrany přírody, jimiţ jsou Správa CHKO Slavkovský
les a Krajský úřad Plzeňského kraje. U hmyzu a obratlovců se navrhuje ţádost
o výjimky pro zásah do ochranných podmínek u těchto druhů: batolec duhový (Apatura
iris), batolec červený (Apatura ilia), bělopásek topolový (Limenitis populi), čmelák
(Bombus sp.), mravenec (Formica sp.), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), sviţník
polní (Cincidela campestris), čolek horský (Triturus alpestris), ještěrka obecná (Lacerta
agilis), ještěrka ţivorodá (Zootoca vivipara), zmije obecná (Vipera berus).
39. V případě zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů ţivočichů zaţádat o výjimku
ze zákazů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů a umoţnit záchranný přenos zvláště chráněných druhů ţivočichů.
40. Veškerá zařízení staveniště navrhnout a realizovat s ohledem na lokalizaci porostů
dřevin rostoucích mimo les.
41. Vypracovat plán nezbytného rozsahu kácení dřevin rostoucích mimo les a prořezu
vzrostlé zeleně.
42. Prověřit moţnost omezení nebo vyloučení kácení jednotlivých stromů v alejích v okolí
Kláštera Teplá. Jedná se o segmenty: 95, 98. V případě nutnosti kácení vzrostlých
stromů mimo les se navrhuje provést adekvátní kvalitní náhradní výsadbu (týká
se zejména alejí).


Ekosystémy (včetně ÚSES, VKP a ZCHÚ)

Pozn. Označení segmentů trasy vedení a botanických lokalit vychází z Biologického
hodnocení (Příloha č. 7 dokumentace), kde je k dispozici i příslušný mapový podklad
s vyznačením segmentů, botanických a vertebratologických lokalit.


43. Do rašelinišť, vodních toků a mokřadů v nivách není moţné zasahovat a vjíţdět
mechanizací (zohlednit při návrhu a budování příjezdových tras).
44. Do těchto segmentů (toky a nivy, rašeliniště, rybníky, hodnotná přírodní stanoviště,
lokality zvláště chráněných druhů rostlin) nebudou umísťována stoţárová místa: 11, 15,
16, 21, 32, 37, 43, 51, 53, 64, 66, 75, 79, 85, 90, 105, 106, 119, 121, 148, 152, 169, 176,
187, 189, 198, 223, 224, 237, 244, 248, 252, 254, 268.
45. Do těchto segmentů nebudou umísťována stoţárová místa vyjma míst jiţ umístěných
stávajících stoţárů: 13, 26, 45, 47, 52, 54, 62, 73, 83,108, 122, 168, 175, 269, 280, 291,
303.
46. Ke zmírnění moţných střetů nízko letících ptáků (např. čáp černý) s elektrickým
vedením se navrhuje zvýraznění vedení optickou signalizací na zemnícím laně.
Doporučený rozsah optické signalizace na kontaktu s maloplošnými ZCHÚ: mezi
stávajícími stoţáry 51-54.
47. Při realizaci prací v následujících segmentech a v jejich těsné blízkosti, zejména
při projektování a vytyčování stoţárových míst nebo při terénních úpravách, bude
zajištěn biologický dozor odborně způsobilou osobou: 13, 26, 37, 47, 54, 252.
48. Plošné kácení v lesních porostech a v náletech musí probíhat mimo období hnízdění
ptactva, tj. nesmí se kácet v měsících III. - VII. Po dohodě s biologickým dozorem můţe
být termínové omezení na ţádost investora upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní
sezóny.
49. V těchto segmentech budou v průseku pod elektrovody v maximální moţné míře šetřeny
křoviny o výšce do 5 m: 136, 180, 187, 197.
50. V rámci dokumentace pro územní řízení v součinnosti s příslušným orgánem ochrany
přírody upřesnit a specifikovat všechny dotčené prvky ÚSES a přijmout dostatečná
opatření k jejich ochraně.
51. Ve spolupráci s odborem ţivotního prostředí města Stod prověřit moţný střet záměru
s registrovaným VKP jiţně od města Stod – lokalita s výskytem silně ohroţeného druhu
vstavače kukačka (Šibeniční vrch).


Krajinný ráz

52. V několika případech (podle Přílohy č. 9 dokumentace jsou to následující krajinné
prostory: Tepelsko, Bezdruţicko, Stříbrsko, Stod a Merklínsko) realizovat sníţení
dopadu na krajinný ráz vhodným nátěrem a rozmístěním stoţárů, čímţ dojde k sníţení
jejich viditelnosti proti nebi, lesu a uplatnění vůči dominantám. Obecně při pohledech
do údolí, kde je pozadí tmavších odstínů, je vhodnější, aby i nosné prvky byly natřeny
tmavšími barvami. Naproti tomu v místech, kde vedení překračuje lokální a regionální
horizonty je vhodnější uţít světlých odstínů.
53. Z hlediska ochrany krajinného rázu nezvýrazňovat stoţáry červenobílými nátěry
a vedení např. balónovými prvky. Toto neplatí v případě technického opatření z důvodu
bezpečnosti leteckého provozu.
54. Dbát zachování hodnotných vizuálních vazeb spoluvytvářených přírodními znaky a také
dlouhodobým kultivováním území včetně pozice a projevu sídel v obrazu krajiny.
55. Důsledně chránit pohledově exponované partie území, především terénní hrany údolí
– lesnaté horizonty či prostorové dominanty (elevace).
56. Zabránit vzniku nových (umělých) krajinných dominant; nesniţovat stávající pozici
dominant především kulturně-historického významu.57. Podporovat extenzivní vyuţití území – zemědělské půdy s výraznou převahou
zatravněných pozemků.
58. Dodrţováním stavebních zvyklostí venkovské zástavby uchovat dochovaný urbanistický
výraz sídel či tento výraz obnovovat.
59. Podporovat vznik a údrţbu krajinotvorných prvků – vegetačních doprovodů, menších
vodních ploch.
60. V přípravné fázi potenciálních či jiţ navrhovaných záměrů ve vizuálně citlivých
lokalitách provést kauzální posouzení (přechodové partie sídel do volné krajiny).
61. Zachovávat stabilizovanou krajinnou strukturu s dominantním zalesněním (včetně
odlesněných drobných enkláv – palouků) a neméně cennými otevřenými odlesněnými
partiemi vyznačujícími se přítomností jedinečných a neopakovatelných vizuálních
scenérií.
62. Vyloučit novou výstavbu mimo intravilán sídel včetně lokalit s jejich dřívějším
výskytem; s výjimkou nezbytných drobných objektů infrastruktury ochrany přírody
a krajiny.
63. Vyloučit zásahy do cenných přírodních partií území (rašelinné lesy, vodoteče, prameny
atd.) sniţujících jejich hodnotu či význam.
64. Eliminovat výskyt neţádoucí vegetace a změnu vyuţití půdy, rozšiřovat či obnovovat
tradiční krajinné prvky (doprovody cest), zachovat členitost lesních okrajů.


Odpady

65. Stanovit mnoţství jednotlivých druhů odpadů vznikajících během výstavby a určit
způsob jejich vyuţití/odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V maximální míře
preferovat vyuţití odpadů jako druhotné suroviny.
66. Specifikovat prostory pro shromaţďování nebezpečných odpadů a případných ostatních
látek škodlivých vodám ze všech uvaţovaných aktivit v rámci stavby uvaţovaného
záměru. Tyto odpady ukládat pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.


Hmotný majetek a kulturní památky

67. Investor je povinen oslovit vlastníky všech dotčených pozemků (ZPF, PUPFL).
Vlastníkům bude nabídnuta patřičná náhrada za zřízení věcného břemene; výše náhrady
bude stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. V případě pozemků
PUPFL zajistí investor zpracování znaleckého posudku podle vyhlášky č. 55/1999 Sb.,
o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění pozdějších
předpisů.
68. Z hlediska omezení obsluţnosti území, je dodavatel stavby zodpovědný za zajištění
řádné údrţby a sjízdnosti všech jím vyuţívaných přístupových cest v nejbliţším okolí
záměru po celou dobu výstavby a za uvedení těchto komunikací do původního stavu;
tato skutečnost můţe být přezkoumána místním šetřením po ukončení stavby.


III. Podmínky pro fázi realizace

Stavebně-technická opatření

69. Při výstavbě postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby.70. Zajistit účinnou techniku pro čištění vozovek a udrţení průběţné čistoty na všech
nejbliţších veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru; přístupové
komunikace na staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány.
71. Zařízení stavenišť bude vybaveno dostatečným mnoţstvím chemických toalet.
72. Odstavné plochy stavebních mechanizmů a nákladních vozidel vybavit prostředky
pro odstranění případné havárie.
73. Manipulaci s vodícími lany (montáţ, demontáţ u stávajícího vedení) je nutno provádět
maximálně šetrně ve vztahu k okolní přírodě; při výstavbě bude pouţita technologie
zatahování pomocným lankem. Pomocné lanko bude přepraveno přes lokalitu pěšky,
loďkou apod. Na lanko bude navázáno pomocné konopné lano. Na konopné lano
je navázáno montáţní respektive zatahovací lano a následně na něj vlastní vodiče.
Před stoţárem je umístěn naviják, za stoţár jsou umístěna lana s brzdou, na stoţáry jsou
umístěna pomocná zařízení obdoby kladky a na ně navléknuto pomocné konopné lano.
Pomocí motorového navijáku jsou lana a po něm vodič natahovány na stoţár. Za pouţití
této technologie nedochází k pojezdu těţké techniky v blízkosti vodních toků,
významných lokalit aj.
74. Obsluhy vozidel stavebních mechanismů a drobné mechanizace jsou povinny průběţně
kontrolovat technický stav strojů a zjištěné závady ihned odstraňovat.
75. Během stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do vodních
toků/horninového prostředí apod.
76. Vzhledem ke skutečnosti, ţe celé území dotčené přestavbou je z hlediska archeologické
památkové péče povaţováno za území s archeologickými nálezy, je nutné
před zahájením stavebních aktivit v zájmovém území, zvláště v případě zásahů
do stávajícího terénu (fáze zemních prací), v dostatečném předstihu informovat
příslušný orgán památkové péče a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor
oprávněnou organizací podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů.


Ovzduší a zdraví obyvatel

77. Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla zpevnit tak, aby nedocházelo k víření
prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné plochy
budou pravidelně zkrápěny a zametány.
78. Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti
minimalizovat; při terénních pracích zajistit, aby veškerý materiál byl vlhký, respektive
aby byl skrápěn.
79. Stejně tak v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
prováděno skrápění příslušných stavebních ploch s ohledem na blízkost lidských sídlišť.
80. Motory nákladních automobilů nebudou ponechávány zbytečně v chodu, zejména
vozidla stojící na místech stavby stoţárů.


Hluk a zdraví obyvatel

81. V další fázi projektové dokumentace vyhodnotit vliv provozu obsluţné staveništní
dopravy na základě doplněných příjezdových/odjezdových tras obsluţné staveništní
dopravy, včetně uvedení detailnějšího popisu počtu jednotlivých nasazených
mechanismů, např. nákladních automobilů při jednotlivých fázích výstavby.


 


Povrchové a podzemní vody

82. V období výstavby je nezbytné respektovat podmínky stanovené v ochranných pásmech
vodních zdrojů, v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a v chráněných
oblastech přirozené akumulace vod.
83. Místa stavenišť a stoţárů vedení umisťovat pouze mimo aktivní zóny záplavových
území.
84. Přechody vodních toků a pozemků, na nichţ se nacházejí vodní toky a sousedních k nim
dotčených ochranným pásmem vodních zdrojů a záplavových území podléhají
vodoprávnímu souhlasu dle ustanovení §17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ţádost bude podána
dle vyhlášky č. 432/2001Sb., o dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření
a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění
pozdějších předpisů.
85. Případné mezideponie sypkých stavebních materiálů a zemin realizovat v dostatečné
vzdálenosti od břehové hrany toků.
86. Na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků neskladovat látky škodlivé
vodám včetně zásob pohonných hmot pro stavební mechanismy.
87. Bezprostředně z ploch stavenišť v blízkosti vodních toků odváţet veškeré odplavitelné
látky a stavební suť.
88. Na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků odstavit stavební mechanismy
v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy instalovat záchytné
plechové nádoby; stavební mechanismy vybavit dostatečným mnoţstvím sanačních
prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek.
89. V blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými
látkami, ani jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány ţádné mechanismy
(stavební stroje či vozidla), rovněţ zde není přípustné jejich parkování.
90. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť, musí být
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska
moţných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně,
vţdy před zahájením prací.
91. V blízkosti vodních toků dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních a montáţních
činností a důsledně šetřit břehové porosty. Případné kácení břehových porostů v místech
kříţení vodních toků a ploch, ať už pro provádění vlastní stavby, nebo při následném
provozu vedení, předem projednat se správci a vlastníky příslušných vodních toků
a vodních ploch.
92. Dřevní hmota z odstraňovaných břehových a doprovodných porostů musí být
ihned odváţena z údolních niv.
93. Práce natahování nových vodičů přes vodní toky Teplá, Mţe a Radbuza oznámit
v dostatečném předstihu správci toku.
94. V případě, že při provádění stavebních úprav dojde ke splavení stavebních materiálů
či stavebních odpadů do koryta toku, budou tyto neprodleně odtěženy tak,
aby ani krátkodobě nedošlo ke změně odtokových poměrů a jakosti vod; kaţdá taková
skutečnost, kdy bude nutno zasáhnout do koryta toků, bude oznámena příslušným
institucím dle havarijního plánu.


 


Půda, horninové prostředí a zemní práce

95. V prostoru jednotlivých stožárových míst šetrně skrýt ornici; nakládání se skrytou ornicí
důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF a dle výsledků a doporučení
inženýrsko-geologického posouzení.
96. Na montáţních místech ležících na pozemcích ZPF skrytou orniční vrstvu po ukončení
výstavby rozprostřít okolo stoţárových míst.
97. Skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů pouţít po projednání s orgánem ochrany
ZPF, vlastníky a nájemci dotčených pozemků k zúrodnění méně kvalitních
zemědělských ploch v blízkém okolí stavby dle zpracovaného a projednaného
rozvozového plánu.
98. Plochy stavenišť (montáţní plochy na stoţárových místech) a provizorních příjezdových
cest po zemědělských pozemcích uvést po ukončení stavby do původního stavu či stavu
obdobnému původnímu dle podmínek uvedených v souhlasu s vynětím podle zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
99. Při provádění nátěrů stožárových konstrukcí postupovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci
zeminy v okolí stoţárů nátěrovými hmotami při jejich manipulaci nebo jejich zbytky
z odložených obalů. To platí i pro následné provádění nátěrů v rámci provozní údržby.
100. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť, musí být
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska
moţných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vţdy
před zahájením prací.
101. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek kontaminovanou zeminu
neprodleně odstranit a odvézt a uložit na lokalitě určené k těmto účelům.
102. V případě archeologických nálezů při provádění výkopových prací je nutné postupovat
v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon),
ve znění pozdějších předpisů. V případě nutnosti zajistit odborný archeologický dohled
při provádění vlastních zemních prací.


Rekultivace

103. Plochy stavenišť (montáţní plochy na stoţárových místech) a plochy provizorních
příjezdových cest po zemědělských pozemcích uvést po ukončení stavby do původního
stavu či stavu obdobnému původnímu dle podmínek uvedených v souhlasu s vynětím
podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, pokud nebude s vlastníkem pozemku dohodnuto jinak.
104. Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasaţené
stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních
nepůvodních druhů rostlin (např. bolševník velkolepý, křídlatka, netýkavka žlaznatá
apod.). Vhodná opatření k zabránění šíření těchto druhů rostlin je doporučeno
konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody.
105. V prostorech po odstranění účelových komunikací pro výstavbu přednostně zaměřit
rekultivaci na osázení dřevinami v druhové skladbě, stanovištně odpovídající
podmínkám údolních niv a dotčených lesních porostů.
106. V prostorech po plochách zařízení staveniště v nivách zajistit rekultivaci zpětným
rozprostřením původní svrchní vrstvy zeminy s tím, ţe budou vytvořeny mírné terénní
elevace a deprese z důvodu umoţnění vzniku různorodých hydrických podmínek
v nivách toků.107. Zajistit důslednou lesnickou rekultivaci manipulačních pásů ve výstavbou dotčených
lesních porostech. Vzrostlá zeleň pod vedením i v celém ochranném pásmu vedení musí
být z provozních a bezpečnostních důvodů pravidelně odstraňována, přesáhne-li její
výška 3 m. Odlesnění lze kompenzovat zřizováním lesní školky.


Flóra, fauna a porosty dřevin rostoucí mimo les

Pozn. Označení segmentů trasy vedení a botanických lokalit vychází z Biologického hodnocení
(Příloha č. 7 dokumentace), kde je k dispozici i příslušný mapový podklad s vyznačením
segmentů, botanických a vertebratologických lokalit.

108. Plošné kácení ve všech lesních porostech a v náletech musí probíhat mimo období
hnízdění ptactva, tj. nesmí se kácet v měsících III. - VII. Po dohodě s biologickým
dozorem můţe být termínové omezení na ţádost investora upraveno podle aktuálního
průběhu hnízdní sezóny.
109. Realizovat náhradní výsadbu za pokácené dřeviny rostoucí mimo les, s přednostním
uplatněním výsadeb ve skladebných a podpůrných prvcích ÚSES a další kompenzace
v území.
110. Zajistit důslednou ochranu všech mimolesních porostů dřevin v kontaktu se stavebními
pracemi, které podle doloţení nezbytně nutného rozsahu kácení mohou zůstat
zachovány.
111. Při realizaci prací v následujících segmentech a v jejich těsné blízkosti mít zajištěn
biologický dozor odborně způsobilou osobou: 13, 26, 37, 47, 54, 252.
112. V maximální moţné míře šetřit křoviny o výšce do 5 m v následujících segmentech
v průseku pod elektrovody: 136, 180, 187, 197.


Ekosystémy (včetně ÚSES, VKP a ZCHÚ)

113. Důsledně minimalizovat manipulační pásy v prostorech kontaktu či kolize
se skladebnými prvky ÚSES.
114. V průběhu stavebních prací nezasahovat a nevjíţdět mechanizací do rašelinišť, vodních
toků a mokřadů v nivách.
115. Plošné kácení v lesních porostech a v náletech musí probíhat mimo období hnízdění
ptactva, tj. nesmí se kácet v měsících III. - VII. Po dohodě s biologickým dozorem můţe
být termínové omezení na ţádost investora upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní
sezóny.


Odpady

116. Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění
a shromaţďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství.
117. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo vyuţití vést
odpovídající evidenci; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude poţadavek
vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k vyuţití.
118. Prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot ukládat do vodotěsného
kontejneru a v co nejkratší době odstranit ze staveniště.
119. Během výstavby a po dohodě s vlastníkem pozemku přednostně vyuţít dřevní hmotu,
která vzniká jako vedlejší produkt z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les,
jako palivo (dřevo).120. Dodavatel stavby zajistí v maximální moţné míře moţnost třídit a recyklovat odpady
vznikající během výstavby a podpoří jejich vyuţití jako druhotné suroviny. Cílem
by měla být minimalizace objemu odpadů ukládaných na skládky.


IV. Podmínky pro fázi provozu

121. Šetrně odstraňovat vzrostlou zeleň pod vedením i v ochranném pásmu vedení; tato zeleň
musí být z provozních a bezpečnostních důvodů pravidelně odstraňována, přesáhne-li
její výška 3 m.
122. Pod vedením ZVN a v ochranném pásmu v EVL Úpolínová louka a Kříţky zajistit
důsledně vyřezávání, odklízení a likvidaci náletů dřevin na určených místech tak,
aby byl zajištěn luční charakter stanovišť.
123. Pod vedením ZVN a v ochranném pásmu v EVL Raušenbašská lada zajistit v případě
vyřezávání náletů důsledné odklízení a likvidaci biomasy dřevin na určených místech.
124. Při údrţbě stoţárů a vodičů omezit pouţívání látek nebezpečných a zvláště
nebezpečných vodám (podle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném
znění). Zajistit odstranění veškerých zbytků pouţívaných látek a jejich obalů v souladu
s poţadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů.


Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, ţe platnost můţe být
na ţádost oznamovatele prodlouţena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

Mgr. Jana PIEKNÍKOVÁ, v. r.

pověřena dočasným zastupováním
při výkonu činností ředitelky odboru

posuzování vlivů na ţivotní prostředí

a integrované prevence

 (otisk kulatého razítka se státním znakem)

 

 

 

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel oznámení
záměru a dokumentace, zpracovatel posudku


 

Datum sejmutí: 8. 11. 2013 Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, úterý 29. 11. 2022
slabý déšť 4 °C 2 °C
středa 30. 11. slabý déšť 5/4 °C
čtvrtek 1. 12. slabý déšť 5/3 °C
pátek 2. 12. polojasno 3/0 °C