Aktuální počasí

Počasí dnes:

30. 5. 2017

bo

Bude polojasno až oblačno, odpoledne postupně místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle doprovázené krupobitím. Denní teploty 29 až 33°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečý účet Hracholuský Mikroregion za rok 2016

Z Á V Ě R E Č N Ý    Ú Č E T    V Č E T N Ě    Ú Č E T N Í    Z Á V Ě R K Y
D S O    M I K R O R E G I O N    H R A C H O L U S K Y
     
za rok   2 0 1 6
     
     
     
     
1.   Výsledek  hospodaření  Mikroregionu Hracholusky k  31.12.2016
     
2.   Hospodaření s majetkem za rok 2016
     
3.   Zpráva o  inventarizaci  majetku   k  31.12.2016
     
4.   Finanční vypořádání dotací k 31.12.2016
     
5.   Zpráva  o  výsledcích  přezkoumání  hospodaření  dobrovolného  svazku  obcí k 31.12.2016
    - součást účetní závěrky 2016
     
6.   Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby k 31.12.2016
     
7.   Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016
    - součást účetní závěrky 2016
     
8.   Rozvaha sestavená k 31.12.2016
    - součást účetní závěrky 2016
     
9.   Příloha sestavená k 31.12.2016
    - součást účetní závěrky 2016
     
     
Příloha č. 2, 3, 4, 6, 7, 8 a 9 pro obsáhlost nebudou vyvěšeny na venkovní úřední desce, ale jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři obecního (městského) úřadu.
Na elektronické úřední desce je závěrečný účet vyvěšen v celém rozsahu
     
     
     
   

 

 

2016
             
Výsledek hospodaření Mikroregionu Hracholusky v tis. Kč
k 31.12.2016
             
         
             
Org./kap   Příjmy     SR UR skutečnost %
             
  2141 Úroky 0,30 0,30 0,11 37,00%
001 4121 Členské příspěvky obcí 54,97 54,97 55,45 101,00%
003 4221 Dotace od obcí na mobiliář - domeček 0,00 0,00 31,11  
400 4222 Inv dotace od PK - zahradní vybavení 0,00 150,00 150,00 100,00%
401 4221 Inv dotace od obcí - zahradní vybavení 0,00 112,75 96,24 85,00%
             
             
    příjmy  c e l k e m 55,27 318,02 332,91 105,00%
             
             
             
Org./kap   Výdaje SR UR skutečnost %
100   provozní výdaje regionu 40,00 40,00 19,32 48,00%
003 5367 vratka dotace - výstavba mobiliáře 0,00 0,00 0,00  
400 6122 zahradní technika - dotace kraje 0,00 150,00 150,00 100,00%
401 6122 zahradní technika - podíly obcí 0,00 112,75 112,75 100,00%
             
             
    výdaje   c e l k e m 40,00 302,75 282,07 93,00%
             
             
    saldo příjmů a výdajů 15,27 15,27 50,84  
             
    financování z volných prostředků -15,27 -15,27 -50,84  
             
             
             
             
STAV   NA     BANKOVNÍM    ÚČTU   K: 31.12.2016    
             
    Základní běžný účet  278 773,46 Kč     
             
             
    celkem  na  bankovním  účtě  278 773,46 Kč     
             
             
Výsledek hospodaření je přebytkový
Přebytek hospodaření bude převeden do volných prostředků regionu

 

2016
         
Hospodaření s majetkem za rok 2016
         
Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný      
021 - Stavby 269 999,00   269 999,00
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí   262 750,00 262 750,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku      
081 - Oprávky ke stavbám -1 125,00 -13 500,00 -14 625,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných    -3 128,00 -3 128,00
         
DSO pořídilo pro členské obce:
Rok Majetek - stavby 021 Hodnota majetku Umístění v k.ú. těchto obcí včetně poskytnutí dotace
2015 Sety s lavicemi, přístřeškem a infotabulí 9 ks  269 999 Kč  Hněvnice  
Dotace kraj Křelovice Stříbro
 130 000,00 Kč  Líšťany Újezd nade Mží
Dotace obcí Pernarec Úlice 
 139 999,00 Kč  Plešnice Únehle
         
Rok Majetek - movitý 022 Hodnota Tyto obce přispěly
2016 Soubor zahradní techniky – rosič, křovinořez, motorová pila, žac. sekačka, vertikulátor, sekačka, vyvětvovací pila, mot. vysavač-foukač, přívěsný vozík k traktoru, sběrač trávy a listí, závěs přední univ.   262 750 Kč     
Dotace kraj    
 150 000,00 Kč  Hněvnice Pernarec
Dotace obcí Křelovice Plešnice
 112 750,00 Kč  Líšťany Úlice 
         
DSO v roce 2016 na konci roku pořídil soubor zahradní techniky, který si mohou obce zapůjčit ke svým činnostem v obci. Jak sety, tak i zahradní technika byly pořízeny z dotace Plzeňského kraje, z programu Rozvoje venkova.
         

 

2016
               
ZPRÁVA    O    INVENTARIZACI     MAJETKU     K     31.12.2016
               
Dne 05.01.2017 vydal předseda Mikroregionu Hracholusky Milan Bouzek příkaz k provedení řádné periodické inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2016.
Byla provedena fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku a dokladová inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016.
               
Byla jmenována 1 inventarizační komise ve složení:      
               
Předseda komise:    Martin Záhoř   místostarosta a zastupitel Města Stříbra  
Členové   komise: Dana Janotová   pracovnice finančního odboru MěÚ Stříbro  
               
Začátek inventarizace:  6.1.2017   Konec   inventarizace:   15.1.2017
               
 
Závěrečná inventarizační zpráva 
               
Předmětem inventarizace byly pohledávky, závazky, peněžní prostředky na bankovních účtech a majetek regionu. Odsouhlasení pohledávek a závazků bylo stanoveno u závazků nad 500.000 Kč, u pohledávek nad 200.000 Kč a u přijatých transferů nad 10.000.000 Kč. Inventarizační komise provedla kontrolu skutečného stavu majetku, pohledávek, závazků i peněžních prostředků a tento stav zanesla do inventarizačních soupisů. Zjištěná skutečnost byla porovnána s účetním stavem. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
               

 

2016
       
       
Finanční vypořádání dotací poskytnutých DSO v roce 2016
 
 
       
Ukazatel Poskytnuto Vratka Použito
k 31.12.2016 k 31.12.2016
b 1   2
A. Neinvestiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00
v tom:      
  0,00 0,00 0,00
       
       
A. Investiční transfery celkem 262 750,00 0,00 262 750,00
v tom:      
vratka dotace z roku 2015 od města Stříbra - výstavba mobiliáře   1,00  
dotace PK na zahradní techniku 150 000,00 0,00 150 000,00
dotace od obcí na zahradní techniku 112 750,00 0,00 112 750,00
       
C. Dotace a transfery celkem 262 750,00 0,00 262 750,00
       

 

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).
pro svazek obcí
Mikroregion Hracholusky
Masarykovo nám. 1
349 01 Stříbro
IČ: 711 76 659
za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Příloha č. 05
závěrečného účtu Mikroregionu Hracholusky za rok 2016
2
I. VŠEOBECNÉ INFORMACE
Statutární orgán svazku obcí (dále jen „svazek):
Milan Bouzek – předseda svazku Mikroregion Hracholusky.
Auditorská společnost: K KREDIT s.r.o. auditorská společnost č. 370
Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Hracholusky: Ing. Renata Janečková – auditor.
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Hracholusky: Klára Kalousková.
Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Hracholusky:
Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření svazku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.
Místo přezkoumání: Sídlo svazku - město Stříbro a kancelář auditora – Jablonec nad Nisou
Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření svazku Mikroregionu Hracholusky provedeno:
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 4. 4. 2017 v sídle svazku.
Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření svazku Mikroregion Hracholusky auditorskou společností:
Zakázka byla zahájena projednáním a potvrzením platnosti smlouvy a předáním Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 auditorskou společností a ukončena projednáním návrhu zprávy dne 4.4.2017.
II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a to:
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí,
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám.
3
Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří svazek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku svazku obcí,
h) účetnictví vedené územním celkem,
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravující rozpočtovou odpovědnost.
III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.
IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán svazku obcí Mikroregion Hracholusky.
Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření svazku Mikroregion Hracholusky je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).
V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ
Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření svazku Mikroregion Hracholusky byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotou a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém svazku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření svazku je uvedeno v samostatné příloze F, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření svazku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.
4
VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření svazku jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy).
B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření svazku obcí Mikroregion Hracholusky jako celku.
Při přezkoumání hospodaření svazku Mikroregion Hracholusky za rok 2016 jsme nezjistili chyby a nedostatky.
Ověřili jsme dluh svazku k 31.12. 2016 podle zák.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Svazek neeviduje žádné dluhy, celkový dluh tedy nepřekročil 60% průměru příjmů svazku za období let 2013-2016.
C. Upozornění na případná rizika
Při přezkoumání jsme nezjistili žádná rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku Mikroregion Hracholusky v budoucnosti.
D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu Mikroregion Hracholusky a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku
Výpočtem byly zjištěny tyto hodnoty ukazatelů:
Podíl pohledávek na rozpočtu 4,96%
Podíl závazků na rozpočtu 0%
Podíl zastaveného majetku na celkové hodnotě majetku 0%
5
VII. DALŠÍ INFORMACE
Stanovisko svazku obcí Mikroregion Hracholusky k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko svazku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, pokud svazek takové stanovisko předá auditorovi. Svazek obcí Mikroregion Hracholusky žádné písemné stanovisko k návrhu zprávy auditorovi nepředal.
Vyhotoveno dne 4. dubna 2017
Auditorská společnost: Odpovědný auditor:
K KREDIT s.r.o. Ing. Renata Janečková
Oprávnění č. 370 Oprávnění č. 1641
Zastoupená: Ing. Renatou Janečkovou 

Počítačem generovaný alternativní text:
 
 
Příloha č. 6 závěrečného účtu Mikroregionu Hracholusky za rok 2016 Ministerstvo financí 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 
Fin 2 
-
 
12 M 
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ 
A REGIONÁLNÍCH RAD 
sestavený k 31.12.2016, (v Kč na dvě desetinná místa) 
 
IČO 
ROK MĚSÍC
 
71176659  
2016 12 
Název a sídlo účetní jednotky: 
       Mikroregion Hracholusky 
                
       Masarykovo náměstí 1,       349 01 Stříbro 
 
                
I.Rozpočtové příjmy 
                         Schválený      Rozpočet      Výsledek od 
                         rozpočet      po změnách     počátku roku  %RS 
%RpZ
Paragraf
 
Položka
 
                           1          2           3 
a b 
    Neinv.přijaté transf.od obcí       54 
970,00
      54 970,00      55 450,00 100,9 
100,9
0000 4121 
    Invest.přijaté transf.od obcí      112 750,00     127 351,00 112 ,9
0000 4221 
    Invest.přijaté transf.od krajů      150 000,00     150 000,00 
100,0
0000 4222 
    Příjmy z úroků (část)            
300,00
       300,00       111,26 37,1 
37,1
6310 2141 
 Obec.příj.a výd.z fin.operací           
300,00
       300,00       111,26 37,1 
37,1
6310 
P ř í j m y  c e l k e m                    55 
270,00
     318 020,00     332 912,26 602,3 1 04,7
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 1 
Tisk: 10.3.2017 9:24:01
 
Počítačem generovaný alternativní text:
IČO: 71176659 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR 
(v Kč) 
Mikroregion Hracholusky sestavený k 31.
12.2016 
II.Rozpočtové výdaje 
                         Schválený      Rozpočet      Výsledek od 
                         rozpočet      po změnách     počátku roku  %RS 
%RpZ
Paragraf
 
Položka
 
                           1          2           3 
a b 
    Výdaje z FV min.let obec-obec         1,00        1,00 
100,0
3429 5367 
 Ost.zájmová činnost a rekreace           1,00        1,00 
100,0
3429 
    Nákup materiálu j.n.             
500,00
       499,00
3636 5139 
    Poštovní služby               
500,00
       500,00
3636 5161 
    Služby telekom. a radiokom.        3 
000,00
      3 000,00
3636 5162 
    Služby peněžních ústavů          2 
000,00
      2 000,00      1 740,00 87,0 
87,0
3636 5163 
    Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.       1 289,00       986,00 
76,5
3636 5168 
    Nákup ostatních služeb          30 
000,00
      28 711,00      16 598,00 55,3 
57,8
3636 5169 
    Pohoštění                 4 
000,00
      4 000,00
3636 5175 
    Stroje,přístroje,zařízení        262 750,00     262 750,00 
100,0
3636 6122 
 Územní rozvoj                 40 
000,00
     302 749,00     282 074,00 705,2 
93,2
3636 
V ý d a j e  c e l k e m                    40 
000,00
     302 750,00     282 075,00 705,2 
93,2
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 2 
Tisk: 10.3.2017 9:24:01

 

Počítačem generovaný alternativní text:
IČO: 71176659 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR 
(v Kč) 
Mikroregion Hracholusky 
sestavený k 31.12.2016 
III.Financování - třída 8 
        Název                   Schválený      Rozpočet      Výsledek od 
 Číslo  
                              rozpočet      po změnách     počátku roku  %RS 
%RpZ
 položky 
        text                      1          2           3 
  r   
K r á t k o d o b é  f i n a n c o v á n í  z  t u z e m s k a 
 Krátkodobé vydané dluhopisy (+)         8111 
 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 
 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)    8113 
 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 
 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)      -15 
270,00
     -15 270,00     -50 837,26 332,9 
332,9
8115 
 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 
 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 
D l o u h o d o b é  f i n a n c o v á n í  z  t u z e m s k a 
 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)         8121 
 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 
 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)    8123 
 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124 
 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 
 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 
 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 
K r á t k o d o b é  f i n a n c o v á n í  z e  z a h r a n i č í 
 Krátkodobé vydané dluhopisy (+)         8211 
 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 
 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)    8213 
 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 
 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 
 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 
 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 
D l o u h o d o b é  f i n a n c o v á n í  z e  z a h r a n i č í 
 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)         8221 
 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 
 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)     8223 
 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 
 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 
 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 
 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 
O p r a v n é  p o l o ž k y  k  p e n ě ž n í m  o p e r a c í m 
 Operace z peněžních účtů organizace nemající   8901 
 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 
 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů       8902 
 na devizových účtech           (+/-) 
 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)          -15 
270,00
     -15 270,00     -50 837,26 332,9 
332,9
8000 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 3 
Tisk: 10.3.2017 9:24:01
 
Počítačem generovaný alternativní text:
IČO: 71176659 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR 
(v Kč) 
Mikroregion Hracholusky 
sestavený k 31.12.2016 
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 
         Název                  Schválený      Rozpočet      Výsledek od 
Číslo  
                              rozpočet      po změnách     počátku roku  %RS 
%RpZ
řádku  
         text                    41          42          43 
  r   
Třída 1 - Daňové příjmy              4010 
Třída 2 - Nedaňové příjmy                    
300,00
       300,00       111,26 37,1 
37,1
4020 
Třída 3 - Kapitálové příjmy            4030 
Třída 4 - Přijaté transfery                 54 
970,00
     317 720,00     332 801,00 605,4 
104,7
4040 
P ř í j m y  c e l k e m                  55 
270,00
     318 020,00     332 912,26 602,3 
104,7
4050 
K o n s o l i d a c e  p ř í j m ů        4060 
 v tom položky: 
  2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 
  2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 
  2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4063 
  2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí  4070 
  2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů  4080 
  2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 
  2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ   4090 
  4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí       54 
970,00
      54 970,00      55 450,00 100,9 
100,9
4100 
  4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 
  4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 
  4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 
  4133 - Převody z vlastních rezervních fondů  4130 
  4134 - Převody z rozpočtových účtů       4140 
  4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy  4145 
  4138 - Převody z vlastní pokladny       4146 
  4139 - Ostatní převody z vlastních fondů    4150 
  4221 - Investiční přijaté transfery od obcí       112 750,00     127 351,00 
112,9
4170 
  4222 - Investiční přijaté transfery od krajů       150 000,00     150 000,00 
100,0
4180 
  4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad  4181 
  4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ  4190 
  ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu       15 
610,00
     128 360,00     143 446,00 918,9 
111,8
4191 
  ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 
  ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje  4193 
  ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.  4194 
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci           55 
270,00
     318 020,00     332 912,26 602,3 
104,7
4200 
Třída 5 - Běžné výdaje                    40 
000,00
      40 000,00      19 325,00 48,3 
48,3
4210 
Třída 6 - Kapitálové výdaje                 262 750,00     262 750,00 
100,0
4220 
V ý d a j e  c e l k e m                  40 
000,00
     302 750,00     282 075,00 705,2 
93,2
4240 
K o n s o l i d a c e  v ý d a j ů        4250 
 v tom položky: 
  5321 - Neinvestiční transfery obcím      4260 
  5323 - Neinvestiční transfery krajům      4270 
  5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám  4271 
  5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ   4280 
  5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů  4281 
  5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 
  5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům   4300 
  5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje  4305 
  5348 - Převody do vlastní pokladny       4306 
  5349 - Ostatní převody vlastním fondům     4310 
  5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 
  5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi         1,00        1,00 
100,0
4322 
  5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 
  5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím  4330 
  5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 
  5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám  4341 
  5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ  4350 
  6341 - Investiční transfery obcím       4360 
  6342 - Investiční transfery krajům       4370 
  6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 
  6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ    4380 
  6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   4400 
  6442 - Investiční půjčené prostředky krajům  4410 
  6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 
  6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 4 
Tisk: 10.3.2017 9:24:01
 
Počítačem generovaný alternativní text:
IČO: 71176659 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR 
(v Kč) 
Mikroregion Hracholusky sestavený k 31.12.20
16 
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 
         Název                  Schválený      Rozpočet      Výsledek od 
Číslo  
                              rozpočet      po změnách     počátku roku  %RS 
%RpZ
řádku  
         text                    41          42          43 
  r   
  ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 
  ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 
  ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje  4423 
  ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci           40 
000,00
     302 750,00     282 075,00 705,2 
93,2
4430 
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI             15 
270,00
      15 270,00      50 837,26 332,9 
332,9
4440 
Třída 8 - Financování                    -15 
270,00
     -15 270,00     -50 837,26 332,9 
332,9
4450 
K o n s o l i d a c e  f i n a n c o v á n í   4460 
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI              -15 
270,00
     -15 270,00     -50 837,26 332,9 
332,9
4470 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 5 
Tisk: 10.3.2017 9:24:01
 
Počítačem generovaný alternativní text:
IČO: 71176659 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR 
(v Kč) 
Mikroregion Hracholusky 
sestavený k 31.12.2016 
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech 
                             Počáteční     Stav ke konci     Změna stavu 
 Číslo 
       Název bankovního účtu            stav k 1.1.    vykaz. období     bankov. účtů 
 řádku 
         text                     61          62          63 
  r  
Základní běžný účet ÚSC                   227 
936,20
     278 773,46     -50 837,26
6010 
Běžné účty fondů ÚSC               6020 
Běžné účty celkem                      227 
936,20
     278 773,46     -50 837,26
6030 
Pokladna                     6040 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 6 
Tisk: 10.3.2017 9:24:01
Počítačem generovaný alternativní text:
IČO: 71176659 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR 
(v Kč) 
Mikroregion Hracholusky 
sestavený k 31.12.2016 
VII.Vybrané záznamové jednotky 
                              Schválený      Rozpočet      Výsledek od 
 Číslo  
         Název                   rozpočet      po změnách     počátku roku  %RS 
%RpZ
 řádku  
         text                     71          72          73 
  r   
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu       15 
610,00
     128 360,00     143 446,00 918,9 
111,8
7090 
 v tom položky: 
 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 
     let mezi obcemi             7092 
 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí       15 
610,00
      15 610,00      16 095,00 103,1 
103,1
7100 
 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 
 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí        112 750,00     127 351,00 
112,9
7120 
 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ  7130 
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.  7140 
 v tom položky: 
 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí   7150 
 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 
 v tom položky: 
 5321 - Neinvestiční transfery obcím       7180 
 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ   7190 
 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 
     let mezi obcemi             7192 
 6341 - Investiční transfery obcím        7200 
 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ    7210 
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 
 v tom položky: 
 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím  7230 
 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ  7240 
 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   7250 
 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ  7260 
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje  7290 
 v tom položky: 
 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 
     let mezi krajem a obcemi         7291 
 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 
     let mezi obcemi             7292 
 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  7300 
 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 
 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ  7320 
 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí   7330 
 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů  7340 
 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 
 v tom položky: 
 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí   7370 
 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů  7380 
 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 
 v tom položky: 
 5321 - Neinvestiční transfery obcím       7410 
 5323 - Neinvestiční transfery krajům      7420 
 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ   7430 
 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 
     let mezi krajem a obcemi         7431 
 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 
     let mezi obcemi             7432 
 6341 - Investiční transfery obcím        7440 
 6342 - Investiční transfery krajům       7450 
 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ    7460 
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 
 v tom položky: 
 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím  7480 
 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům  7490 
 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ  7500 
 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   7510 
 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům   7520 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 7 
Tisk: 10.3.2017 9:24:01
 
Počítačem generovaný alternativní text:
IČO: 71176659 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR 
(v
 
Kč) 
Mikroregion Hracholusky 
sestavený k 31.12.2016 
VII.Vybrané záznamové jednotky 
                              Schválený      Rozpočet      Výsledek od 
 Číslo  
         Název                   rozpočet      po změnách     počátku roku  %RS 
%RpZ
 řádku  
         text                     71          72          73 
  r   
 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ  7530 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 8 
Tisk: 10.3.2017 9:24:01
 
Počítačem generovaný alternativní text:
IČO: 71176659 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR 
(v Kč) 
Mikroregion Hracholusky 
sestavený k 31.12.2016 
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad 
                       Výsledek od 
Účelový
 
                       počátku roku 
znak Položka
 
                          93 
a b 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 9 
Tisk: 10.3.2017 9:24:01
 
Počítačem generovaný alternativní text:
IČO: 71176659 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR 
(v Kč) 
Mikroregion Hracholusky 
sestavený k 31.12.2016 
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám
 
Kód 
    Výsledek od 
Účelový
 
územní
 
Položka     počátku roku 
znak jednotky
 
c       103 
a b 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 10 
Tisk: 10.3.2017 9:24:01
Počítačem generovaný alternativní text:
IČO: 71176659 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR 
(v Kč) 
Mikroregion Hracholusky 
sestavený k 31.12.2016 
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
 
stroj Prostorová      Schválený      Rozpočet      Výsledek od 
Ná
    jednotka      rozpočet      po změnách     počátku roku  %RS 
%RpZ
Paragraf
 
Položka
 
c        1          2           3 
a b d                  
  
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 11 
Tisk: 10.3.2017 9:24:01
 
 
Počítačem generovaný alternativní text:
 
IČO: 71176659 
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR 
(v Kč) 
Mikroregion Hracholusky 
sestavený k 31.12.2016 
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jedno
tlivých nástrojů a prost. jedn. 
stroj Prostorová      Schválený      Rozpočet      Výsledek od 
Ná
    jednotka      rozpočet      po změnách     počátku roku  %RS 
%RpZ
Paragraf
 
Položka
 
c        1          2           3 
a b d                  
  
                                           Okamžik sestavení: 25.1.2017 16:07:26
 
 
  Odesláno dne: 
Razítko: Podpis vedoucího  
  
účetní jednotky: .............................................................. Tel.:374801157 
  ............... 
Milan Bouzek 
  
Odpovídající za údaje  
  
o rozpočtu: .............................................................. Tel.: 
  
 
  Došlo dne: 
 
  
o skutečnosti: .............................................................. Tel.: 
  ............... 
 
 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 12 
Tisk: 10.3.2017 9:24:01
 
Počítačem generovaný alternativní text:
 
Příloha č. 7 závěrečného účtu Mikroregionu Hracholusky za rok 2016  
Výkaz zisku a ztráty 
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 
sestavený k 31.12.2016, (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:34 
 
Název účetní jednotky: 
 Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro 
 
    
územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
Název položky 
Číslo 
položky
 
Syntetický 
účet 
1 
2 3 4 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 
BĚŽNÉ MINULÉ 
Hlavní činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní činnost 
Hospodářská 
činnost 
 
A.  
     20 
440,00
     35 952,00
  
 
 NÁKLADY CELKEM                  
 
I. 
     20 440,00
     35 952,00
  
 
Náklady z činnosti                 
  1.501
 
 Spotřeba materiálu                
  2.502
 
 Spotřeba energie                 
  3.503
 
 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek     
  4.504
 
 Prodané zboží                   
  5.506
 
 Aktivace dlouhodobého majetku           
  6.507
 
 Aktivace oběžného majetku             
  7.508
 
 Změna stavu zásob vlastní výroby         
  8.511
 
 Opravy a udržování                
  9.512
 
 Cestovné                     
  10.513
 
 Náklady na reprezentaci              
  11.516
 
 Aktivace vnitroorganizačních služeb        
  12.     19 315,00
     19 324,00
518  
 Ostatní služby                  
  13.521
 
 Mzdové náklady                  
  14.524
 
 Zákonné sociální pojištění            
  15.525
 
 Jiné sociální pojištění              
  16.527
 
 Zákonné sociální náklady             
  17.528
 
 Jiné sociální náklady               
  18.531
 
 Daň silniční                   
  19.532
 
 Daň z nemovitostí                 
  20.538
 
 Jiné daně a poplatky               
  22.541
 
 Smluvní pokuty a úroky z prodlení         
  23.542
 
 Jiné pokuty a penále               
  24.543
 
 Dary a jiná bezúplatná předání          
  25.544
 
 Prodaný materiál                 
  26.547
 
 Manka a škody                   
  27.548
 
 Tvorba fondů                   
  28.      1 125,00
     16 628,00
551  
 Odpisy dlouhodobého majetku            
  29.552
 
 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek        
  30.553
 
 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         
  31.554
 
 Prodané pozemky                  
  32.555
 
 Tvorba a zúčtování rezerv             
  33.556
 
 Tvorba a zúčtování opravných položek       
  34.557
 
 Náklady z vyřazených pohledávek          
  35.558
 
 Náklady z drobného dlouhodobého majetku      
  36.549
 
 Ostatní náklady z činnosti            
 
II. 
Finanční náklady 
  1.561
 
 Prodané cenné papíry a podíly           
  2.562
 
 Úroky                       
  3.563
 
 Kurzové ztráty                  
  4.564
 
 Náklady z přecenění reálnou hodnotou       
  5.569
 
 Ostatní finanční náklady             
 
III. 
Náklady na transfery 
  2.572
 
 Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 1 
Tisk: 10.3.2017 9:28:25
Počítačem generovaný alternativní text:
IČO: 71176659 
Výkaz zisku a ztráty 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
sestavený k 31.12.2016
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 
Mikroregion Hracholusky 
Název položky 
Číslo 
položky
 
Syntetický 
účet 
1 
2 3 4 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 
BĚŽNÉ MINULÉ 
Hlavní činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní činnost 
Hospodářská 
činnost 
 
V.  
Daň z příjmů 
  1.591
 
 Daň z příjmů                   
  2.595
 
 Dodatečné odvody daně z příjmů          
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 2 
Tisk: 10.3.2017 9:28:25
 
Počítačem generovaný alternativní text:
 
IČO: 71176659 
Výkaz zisku a ztráty 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
sestavený k 31.12.2016
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 
Mikroregion Hracholusky 
Název položky 
Číslo 
položky
 
Syntetický 
účet 
1 
2 3 4 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 
BĚŽNÉ MINULÉ 
Hlavní činnost 
Hospodářská 
činnost 
Hlavní činnost 
Hospodářská 
činnost 
 
B.  
     56 
285,45
     71 704,26
  
 
 VÝNOSY CELKEM                   
 
I. 
Výnosy z činnosti 
  1.601
 
 Výnosy z prodeje vlastních výrobků        
  2.602
 
 Výnosy z prodeje služeb              
  3.603
 
 Výnosy z pronájmu                 
  4.604
 
 Výnosy z prodaného zboží             
  5.605
 
 Výnosy ze správních poplatků           
  6.606
 
 Výnosy z místních poplatků            
  8.609
 
 Jiné výnosy z vlastních výkonů          
  9.641
 
 Smluvní pokuty a úroky z prodlení         
  10.642
 
 Jiné pokuty a penále               
  11.643
 
 Výnosy z vyřazených pohledávek          
  12.644
 
 Výnosy z prodeje materiálu            
  13.645
 
 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 
  14.646
 
 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 
  15.647
 
 Výnosy z prodeje pozemků             
  16.648
 
 Čerpání fondů                   
  17.649
 
 Ostatní výnosy z činnosti             
 
II. 
      155,45
      111,26
  
 
Finanční výnosy                  
  1.661
 
 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů     
  2.       155,45
      111,26
662  
 Úroky                       
  3.663
 
 Kurzové zisky                   
  4.664
 
 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou        
  5.665
 
 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     
  6.669
 
 Ostatní finanční výnosy              
 
IV. 
     56 130,00
     71 593,00
  
 
Výnosy z transferů                 
  2.     56 130,00
     71 593,00
672  
 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 
 
V. 
Výnosy ze sdílených daní a poplatků 
  1.681
 
 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob  
  2.682
 
 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 
  3.684
 
 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty     
  4.685
 
 Výnosy ze sdílených spotřebních daní       
  5.686
 
 Výnosy ze sdílených majetkových daní       
  6.688
 
 Výnosy ze sdílených daní a poplatků        
 
C.  
 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
  1.     35 845,45
     35 752,26
  
 
 Výsledek hospodaření před zdaněním        
  2.     35 845,45
     35 752,26
  
 
 Výsledek hospodaření běžného účetního období   
Podpisový záznam: 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 3 
Tisk: 10.3.2017 9:28:25
 
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha č. 8 závěrečného účtu Mikroregionu Hracholusky za rok 2016 Rozvaha 
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 
sestavená k 31.12.2016, (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:34 
 
Název účetní jednotky: 
 
Mikroregion 
 Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:   
 Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
 
 
Syntetický 
účet 
 
 
Číslo 
položky
 
Název položky 
1 
2 
3 
4 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 
BĚŽNÉ 
MINULÉ 
BRUTTO KOREKCE NETTO 
 AKTIV    767 
294,20
    960 
279,46
     17 753,00
    978 032,46
  
 
A CELKEM                      
    268 874,00
 
A.  
    514 996,00
     17 753,00
    532 749,00
  
 
 Stálá aktiva                   
  
I. 
 Dlouhodobý nehmotný majetek 
  1.012
 
 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje        
  2.013
 
 Software                     
  3.014
 
 Ocenitelná práva                 
  4.015
 
 Povolenky na emise a preferenční limity      
  5.018
 
 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek        
  6.019
 
 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek        
  7.041
 
 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      
  8.051
 
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
  9.035
 
 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji   
    268 874,00
 
II. 
    514 996,00
     17 753,00
    532 749,00
  
 
 Dlouhodobý hmotný majetek             
  1.031
 
 Pozemky                      
  2.032
 
 Kulturní předměty                 
    268 874,00
  3.     255 374,00
     14 625,00
    269 999,00
021  
 Stavby                      
  4.     259 622,00
     3 128,00
    262 750,00
022  
 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 
  5.025
 
 Pěstitelské celky trvalých porostů        
  6.028
 
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek         
  7.029
 
 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek         
  8.042
 
 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       
  9.052
 
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  
  10.036
 
 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji    
 
III. 
 Dlouhodobý finanční majetek 
  1.061
 
 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 
  2.062
 
 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem  
  3.063
 
 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti     
  4.067
 
 Dlouhodobé půjčky                 
  5.068
 
 Termínované vklady dlouhodobé           
  6.069
 
 Ostatní dlouhodobý finanční majetek        
  7.043
 
 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      
  8.053
 
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 
 
IV. 
 Dlouhodobé pohledávky 
  1.462
 
 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 
  2.464
 
 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů    
  3.465
 
 Dlouhodobé poskytnuté zálohy           
  4.466
 
 Dlouhodobé pohledávky z ručení          
  5.469
 
 Ostatní dlouhodobé pohledávky           
  6.471
 
 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery     
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 1 
Tisk: 10.3.2017 9:28:00
Počítačem generovaný alternativní text:
IČO: 71176659 
Rozvaha 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
sestavená k 31.12.2016
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 
Mikroregion Hracholusky 
 
 
Syntetický 
účet 
 
 
Číslo 
položky
 
Název položky 
1 
2 
3 
4 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 
BĚŽNÉ 
MINULÉ 
BRUTTO KOREKCE NETTO 
    498 420,20
 
B.  
    445 283,46
    445 283,46
  
 
 Oběžná aktiva                   
  
I. 
 Zásoby 
  1.111
 
 Pořízení materiálu                
  2.112
 
 Materiál na skladě                
  3.119
 
 Materiál na cestě                 
  4.121
 
 Nedokončená výroba                
  5.122
 
 Polotovary vlastní výroby             
  6.123
 
 Výrobky                      
  7.131
 
 Pořízení zboží                  
  8.132
 
 Zboží na skladě                  
  9.138
 
 Zboží na cestě                  
  10.139
 
 Ostatní zásoby                  
    270 484,00
 
II. 
    166 510,00
    166 510,00
  
 
 Krátkodobé pohledávky               
  1.311
 
 Odběratelé                    
  2.312
 
 Směnky k inkasu                  
  3.313
 
 Pohledávky za eskontované cenné papíry      
  4.314
 
 Krátkodobé poskytnuté zálohy           
      485,00
  5.315
 
 Jiné pohledávky z hlavní činnosti         
  6.316
 
 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 
  7.317
 
 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů    
  8.319
 
 Pohledávky z přerozdělovaných daní        
  9.335
 
 Pohledávky za zaměstnanci             
  10.336
 
 Sociální zabezpečení               
  11.337
 
 Zdravotní pojištění                
  12.338
 
 Důchodové spoření                 
  13.341
 
 Daň z příjmů                   
  14.342
 
 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 
  15.343
 
 Daň z přidané hodnoty               
  16.344
 
 Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 
  17.346
 
 Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 
  18.     16 510,00
     16 510,00
348  
 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 
  23.361
 
 Krátkodobé pohledávky z ručení          
  24.363
 
 Pevné termínové operace a opce          
  25.369
 
 Pohledávky z neukončených finančních operací   
  26.365
 
 Pohledávky z finančního zajištění         
  27.367
 
 Pohledávky z vydaných dluhopisů          
  28.373
 
 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery     
  29.375
 
 Krátkodobé zprostředkování transferů       
  30.381
 
 Náklady příštích období              
  31.385
 
 Příjmy příštích období              
    269 999,00
  32.     150 000,00
    150 000,00
388  
 Dohadné účty aktivní               
  33.377
 
 Ostatní krátkodobé pohledávky           
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 2 
Tisk: 10.3.2017 9:28:00
 
Počítačem generovaný alternativní text:
IČO: 71176659 
Rozvaha 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
sestavená k 31.12.2016
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 
Mikroregion Hracholusky 
 
 
Syntetický 
účet 
 
 
Číslo 
položky
 
Název položky 
1 
2 
3 
4 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 
BĚŽNÉ 
MINULÉ 
BRUTTO KOREKCE NETTO 
    227 936,20
 III.    278 773,46
    278 773,46
  
 
 Krátkodobý finanční majetek            
  1.251
 
 Majetkové cenné papíry k obchodování       
  2.253
 
 Dluhové cenné papíry k obchodování        
  3.256
 
 Jiné cenné papíry                 
  4.244
 
 Termínované vklady krátkodobé           
  5.245
 
 Jiné běžné účty                  
  9.241
 
 Běžný účet                    
    227 936,20
  11.     278 773,46
    278 773,46
231  
 Základní běžný účet územních samosprávných celků 
  12.236
 
 Běžné účty fondů územních samosprávných celků   
  15.263
 
 Ceniny                      
  16.262
 
 Peníze na cestě                  
  17.261
 
 Pokladna                     
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 3 
Tisk: 10.3.2017 9:28:00
 
Počítačem generovaný alternativní text:
IČO: 71176659 
Rozvaha 
(v K č, s přesností na dvě desetinná místa) 
sestavená k 31.12.2016
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 
Mikroregion Hracholusky 
1 
2 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 
BĚŽNÉ MINULÉ 
Název položky 
 
Syntetický
 
účet 
Číslo 
položky
 
 PASIV    767 294,20
    960 279,46
  
 
A CELKEM                      
 
C.  
    528 405,20
    810 279,46
  
 
 Vlastní kapitál                  
  
I. 
    466 552,78
    712 674,78
  
 
 Jmění účetní jednotky a upravující položky    
  1.     197 678,78
    197 678,78
401  
 Jmění účetní jednotky               
  3.     268 874,00
    514 996,00
403  
 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku    
  4.405
 
 Kurzové rozdíly                  
  5.406
 
 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody   
  6.407
 
 Jiné oceňovací rozdíly              
  7.408
 
 Opravy předcházejících účetních období      
 
II. 
 Fondy účetní jednotky 
  6.419
 
 Ostatní fondy                   
 
III. 
     61 852,42
     97 604,68
  
 
 Výsledek hospodaření               
  1.     35 845,45
     35 752,26
  
 
 Výsledek hospodaření běžného účetního období   
  2.431
 
 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    
  3.     26 006,97
     61 852,42
432  
 Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 
 
D.  
    238 889,00
    150 000,00
  
 
 Cizí zdroje                    
  
I. 
 Rezervy 
  1.441
 
 Rezervy                      
 
II. 
 Dlouhodobé závazky 
  1.451
 
 Dlouhodobé úvěry                 
  2.452
 
 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé   
  3.453
 
 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů      
  4.455
 
 Dlouhodobé přijaté zálohy             
  5.456
 
 Dlouhodobé závazky z ručení            
  6.457
 
 Dlouhodobé směnky k úhradě            
  7.459
 
 Ostatní dlouhodobé závazky            
  8.472
 
 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery      
 
III. 
    238 889,00
    150 000,00
  
 
 Krátkodobé závazky                
  1.281
 
 Krátkodobé úvěry                 
  2.282
 
 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)     
  3.283
 
 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů      
  4.289
 
 Jiné krátkodobé půjčky              
  5.321
 
 Dodavatelé                    
  6.322
 
 Směnky k úhradě                  
  7.324
 
 Krátkodobé přijaté zálohy             
  8.325
 
 Závazky z dělené správy              
  9.326
 
 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé   
  10.331
 
 Zaměstnanci                    
  11.333
 
 Jiné závazky vůči zaměstnancům          
  12.336
 
 Sociální zabezpečení               
  13.337
 
 Zdravotní pojištění                
  14.338
 
 Důchodové spoření                 
  15.341
 
 Daň z příjmů                   
  16.342
 
 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 
  17.343
 
 Daň z přidané hodnoty               
  18.345
 
 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce  
  19.347
 
 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím  
  20.349
 
 Závazky k vybraným místním vládním institucím   
  27.362
 
 Krátkodobé závazky z ručení            
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 4 
Tisk
: 10.3.2017 9:28:00
 
Počítačem generovaný alternativní text:
 
IČO: 71176659 
Rozvaha 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
sestavená k 31.12.2016
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 
Mikroregion Hracholusky 
1 
2 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 
BĚŽNÉ MINULÉ 
Název položky 
 
Syntetický
 
účet 
Číslo 
položky
 
  28.363
 
 Pevné termínové operace a opce          
  29.364
 
 Závazky z neukončených finančních operací     
  30.366
 
 Závazky z finančního zajištění          
  31.368
 
 Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 
  32.     238 889,00
    150 000,00
374  
 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery      
  33.375
 
 Krátkodobé zprostředkování transferů       
  35.383
 
 Výdaje příštích období              
  36.384
 
 Výnosy příštích období              
  37.389
 
 Dohadné účty pasivní               
  38.378
 
 Ostatní krátkodobé závazky            
Podpisový záznam: 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 5 
Tisk: 10.3.2
017 9:28:00
 
 
Počítačem generovaný alternativní text:
 
 
Příloha č. 8 závěrečného účtu Mikroregionu Hracholusky za rok 2016 Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016, (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro 
 
     
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona 
  organizace nepřetržitě pokračuje v činnosti 
    A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona 
  organizace dodržuje stanovení položek dané zvláštním předpisem 
    A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona 
  účetní jednotka účtuje v plném rozsahu 
  časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 1 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 
Číslo 
položky
 
Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 
BĚŽNÉ MINULÉ 
Pod 
rozvahový 
účet 
P.I. 
 Majetek a závazky účetní jednotky 
  1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                     901  
  2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                      902  
  3. Vyřazené pohledávky                               905  
  4. Vyřazené závazky                                906  
  5. Ostatní majetek                                 909  
P.II. 
 Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 
  1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                    911  
  2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů                     912  
  3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů                    913  
  4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů                     914  
  5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                    915  
  6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů                      916  
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 
  1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou   921  
  2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou   922  
  3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  923  
  4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  924  
  5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  925  
  6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  926  
P.IV. 
 Další podmíněné pohledávky 
  1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku     931  
  2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku     932  
  3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                 933  
  4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                 934  
  5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                939  
  6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                941  
  7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům            942  
  8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům            943  
  9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění          944  
  10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění          945  
  11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení   947  
  12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení   948  
P.V. 
 Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 
  1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů           951  
  2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů            952  
  3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů            953  
  4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů             954  
  5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů               955  
  6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                956  
P.VI. 
 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 
  1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu              961  
  2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu              962  
  3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu               963  
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 2 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 
Číslo 
položky
 
Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 
BĚŽNÉ MINULÉ 
Pod 
rozvahový 
účet 
  4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu               964  
  5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce  965  
  6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce  966  
  7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  967  
  8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  968  
P.VII. Další podmíněné závazky 
  1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku      971  
  2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku      972  
  3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                   973  
  4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                   974  
  5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu               975  
  6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu               976  
  7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978  
  8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979  
  9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových        981  
  10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových        982  
  11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních          983  
  12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních          984  
  13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985  
  14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986  
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 
  1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                       991  
  2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                       992  
  3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                       993  
  4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                       994  
  5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                     999  
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 3 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona 
  organizace není zapsána v obchodním rejstříku ani v žádném jiném veřejném rejstříku 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 4 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 5 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    B.1. Informace podle § 66 odst.6 
    B.2. Informace podle § 66 odst.8 
    B.3. Informace podle § 68 odst. 3 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 6 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    C.  Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" 
Číslo 
položky
 
Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 
BĚŽNÉ MINULÉ 
C.1. 
 Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období       262 750,00    269 999,00
C.2. 
 Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti       16 628,00     1 125,00
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 7 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 
    D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 
    D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 
    D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem 
    D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem 
    D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 
    D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 8 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy 
K položce 
Doplňující informace 
Částka 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 9 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty 
K položce 
Doplňující informace 
Částka 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 10 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích 
K položce 
Doplňující informace 
Částka 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 11 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu 
K položce 
Doplňující informace 
Částka 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 12 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
Ostatní fondy 
    F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 
Položka 
Číslo 
Název 
G.I. 
 Počáteční stav fondu k 1.1. 
G.II. 
 Tvorba fondu 
  1. Přebytky hospodaření z minulých let 
  2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 
  3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 
  4. Ostatní tvorba fondu 
 Čerpání fondu 
G.III. 
 Konečný stav fondu 
G.IV. 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 13 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
Stavby 
    G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy 
 
 
Číslo 
položky
 
Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 
BĚŽNÉ 
MINULÉ 
BRUTTO KOREKCE NETTO 
 Stavby                    
G.       268 
874,00
    255 
374,00
     14 625,00
    269 999,00
 Bytové domy a bytové jednotky 
G.1.  
 Budovy pro služby obyvatelstvu 
G.2.  
 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 
G.3.  
 Komunikace a veřejné osvětlení 
G.4.  
 Jiné inženýrské sítě 
G.5.  
 Ostatní stavby                
G.6.      268 
874,00
    255 
374,00
     14 625,00
    269 999,00
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 14 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
Pozemky 
    H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy 
 
 
Číslo 
položky
 
Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 
BĚŽNÉ 
MINULÉ 
BRUTTO KOREKCE NETTO 
 Pozemky 
H.   
 Stavební pozemky 
H.1.  
 Lesní pozemky 
H.2.  
 Zahrady, pastviny, louky, rybníky 
H.3.  
 Zastavěná plocha 
H.4.  
 Ostatní pozemky 
H.5.  
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 15 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    I.  Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty 
Číslo 
položky
 
Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 
BĚŽNÉ MINULÉ 
I.  
 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 
I.1. 
 Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 
I.2. 
 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 16 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    J.  Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty 
Číslo 
položky
 
Název položky 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 
BĚŽNÉ MINULÉ 
J.  
 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 
J.1. 
 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 
J.2. 
 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 17 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    K.  Doplňující informace k poskytnutým garancím 
    K.1.  Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 
 
 
 
 
 
 
 IČO účetní  
 
 
 jednotky -  
ní jednotky - 
Název účet
 
 
 věřitele  
tele 
věři
 
 
    1  
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
Celková výše 
 
 
 
 
 
 
   IČO Druh 
plnění 
Výše 
Datum 
Nominální 
Datum 
 
 
   účetní dluhového 
ručitelem od 
plnění 
plnění 
hodnota 
poskytnutí 
ní jednotky - 
Název účet
 
 
 jednotky - nástroje 
poskytnutí 
ručitelem 
ručitelem 
zajištěné 
garance 
níka 
dluž
 
 
  dlužníka  
garance 
v daném roce 
v daném roce 
pohledávky 
 
 
 
 
    3 10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    K.2.  Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 
 
 
 
 
 
 
 IČO účetní  
 
 
 jednotky -  
ní jednotky - 
Název účet
 
 
 věřitele  
tele 
věři
 
 
    1  
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
Celková výše 
 
 
 
 
 
 
   IČO Druh 
plnění 
Výše 
Datum 
Nominální 
Datum 
 
 
   účetní dluhového 
ručitelem od 
plnění 
plnění 
hodnota 
poskytnutí 
ní jednotky - 
Název účet
 
 
 jednotky - nástroje 
poskytnutí 
ručitelem 
ručitelem 
zajištěné 
garance 
níka 
dluž
 
 
  dlužníka 
 
garance 
v daném roce 
v daném roce 
pohledávky 
 
 
 
 
    3 10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 18 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52
Počítačem generovaný alternativní text:
 
Příloha účetní závěrky 
sestavená k 31.12.2016 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:53:35 
Název účetní jednotky: Mikroregion Hracholusky 
Sídlo:
 
 Masarykovo náměstí 1 
    349 01 Stříbro 
 územní samosprávný celek 
Právní forma: 
IČO
 
: 71176659 
    L.  Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 
 
 
 
 
 
 
 Základní  
 
 
 
 
 
 
údaje 
 
fáze 
Stavební 
 
 
 
Dodavatel 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 
 
 
  Projekt Rok 
Rok 
IČ 
Obchodní firma 
 
uzavření 
Druh 
 
ukončení 
zahájení 
 
 
 
 
smlouvy 
projektu 
 
   1 7 
6 
5 
4 
 
3 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
majetku 
na pořízení 
vynaložené 
Výdaje 
Ocenění 
 
 
 
 
 
 
 
pořizovaného 
 
  Projekt  
Celkem 
t-1 
t-2 
t-3 
t-4 
majetku dle 
 
 
 
 
 
 
 
smlouvy 
 
   1  
13 
12 
11 
10 
9 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
upnost 
Platby za dost
 
 
v tom: 
 
v tom: 
 
v tom: 
 
 
 
 
Výdaje na 
 
Výdaje na 
 
Výdaje na 
 
 
 
 
  Projekt pořízení 
t-2 
pořízení 
t-3 
pořízení 
t-4 
Konec 
Počátek 
 
majetku 
 
majetku 
 
majetku 
 
 
 
 
   1 21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zadavatele 
plnění 
platby    a 
Další 
 
upnost 
Platby za dost
 
 
 
 
 
 
 
Výdaje na 
v tom: 
 
 
 
 
 
 
 
pořízení 
Výdaje na 
 
 
  Projekt Celkem 
t-1 
t-2 
t-3 
t-4 
majetku 
pořízení 
t-1 
 
 
 
 
 
 
celkem 
majetku 
 
 
   1 29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisový záznam: 
FENIX, Výkaznictví 8.01.016 
Strana 19 
Tisk: 10.3.2017 9:28:52

Vyvěšeno: 11. 5. 2017

Datum sejmutí: 31. 5. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět